Науково-дослідна робота є невід’ємною складовою діяльності факультету початкової освіти та підготовки на його базі висококваліфікованих фахівців. Вона реалізується через систему різних форм дослідницької діяльності. Зокрема, основними напрямами науково-дослідної роботи кафедр факультету початкової освіти є: організація та проведення науково-практичних конференцій із залученням як провідних вчених, так і студентської молоді; активна участь викладачів і студентів у наукових конференціях і семінарах різного рівня; підготовка наукових кадрів в аспірантурі; публікація результатів досліджень у фахових та науково-популярних виданнях України та зарубіжжя; видання монографій, навчальних посібників та підручників; наукова робота студентів під керівництвом викладачів кафедри із залученням студентів до участі в роботі студентського наукового товариства.

На факультеті ефективно функціонують польсько-українська науково-дослідна лабораторія психодидактики імені Яна Амоса Коменського, лабораторія модернізації початкової освіти, Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій, наукова школа «Підготовка майбутнього вчителя до інноваційної діяльності у сільській початковій школі».

Прикладом поєднання науки, практики та освітнього процесу є оновлення матеріально-технічної і науково-дослідницької бази факультету. Так, у 2019 році оновлено змістове наповнення лабораторії модернізації початкової освіти та створено мультиклас «Нова українська школа», що дозволяє студентам поринути в освітній процес, наближений до реальних умов сучасної початкової школи.

Важливу роль у науковому житті факультету відіграє організаційна та консультативна діяльність студентського наукового товариства (СНТ). Основними завданнями СНТ є формування основ загальної наукової культури, дослідницьких умінь і навичок студентів, виявлення здібних студентів, які здатні творчо мислити, залучення їх до різних форм наукової діяльності, популяризація їх науково-дослідної роботи. Щорічні наукові здобутки студенти мають можливість презентувати широкому загалу у збірнику наукових праць «Перші кроки на ниві наукових досліджень».

Серед студентів щорічно є переможці та призери Всеукраїнських фахових олімпіад та конкурсів наукових робіт. Проведення Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсу наукових робіт сприяє виявленню, відбору та підтримці обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації їх здібностей, стимулювання  творчої праці, підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності.

На факультеті функціонує 21 науковий гурток, де студенти поглиблено досліджують різноманітні проблеми, що пов’язані з майбутньою професією, готуються до наукових конкурсів, конференцій та семінарів. Керівники  намагаюся передати гуртківцям свої знання і досвід, заохотити їх, навчити працювати і постійно вдосконалюватися. 

Кафедри факультету початкової освіти активно займаються науково-дослідною роботою.

Кафедра теорії початкового навчання (завідувач– д.пед.н., проф. Муковоз О.П. ) основні зусилля спрямовує на дослідження кафедральної теми «Підготовка вчителя до використання новітніх технологій навчання у початковій школі» (реєстраційний номер 0111U007549; керівник – к. п. н., професор Коберник Г. І.).

Кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі (завідувач – д.пед.н., проф. Комар О. А.) продовжує дослідження за темами «Інноваційні технології у підготовці вчителя початкової школи» (реєстраційний номер 0111U009199; керівник – д.пед.н., проф. Комар О. А.) та «Фахова підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності» (реєстраційний номер 0115U000074).

Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості (завідувач – к.пед.н., доц. Макарчук В.В.) веде дослідження за темою «Реалізація сучасних підходів до здійснення виховного процесу у закладах освіти різних рівнів» (реєстраційний номер 0011U007530; керівник – к. п. н., доцент Макарчук В. В.).

Таким чином, науково-дослідна робота на факультеті початкової освіти налагоджена таким чином, щоб сприяти розумінню студентами змісту педагогічних явищ, ознайомленню з логікою дослідницького процесу, створенню сприятливих умов для ефективної підготовки конкурентноспроможних, висококваліфікованих фахівців.

Борис Якимчук,
кандидат психологічних наук, доцент,
декан факультету початкової освіти

Прес-центр УДПУ