ПЕРЕЛІК УГОД З УКРАЇНСЬКИМИ ПАРТНЕРАМИ

з/п

Країна-партнер

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ про співробітництво

Практичні
результати

1.

Україна

ФОП Асоян Емма Шаваршівна

Визначення питань співробітництва з організації набору та навчання іноземних громадян.

Угода про співробітництво
29.08.2022 – 29.08.2027 рр.

Академічна мобільність
студентів.

2.

Україна

ФОП Заяц Максим Юрійович

Визначення питань співробітництва з організації набору та навчання іноземних громадян з Індії, Бангладешу, Непалу.

Договір про співробітництво
13.08.2021 – 13.08.2026 рр.

Академічна мобільність
студентів.

3.

Україна

Львівська міська громадська організація «Інститут міжнародної академічної та наукової співпраці»

Сприяння розвитку потенціалу та підвищення академічної мобільності науковців, молодих спеціалістів, фахівців та професіоналів з України та інших країн світу на міжнародній арені; впровадження новітніх технологій та інновацій.

Угода про співробітництво
23.04.2015 р.
(безстрокова)

Співпраця та обмін інформацією, організація освітніх, навчальних заходів, семінарів, конференцій, практик, стажувань тощо.

4.

Україна

Черкаська міська громадська асоціація «Франкомовний центр Альянс»

Сприяння розвитку викладання французької мови за сучасними методиками; створення французького центру та медіатеки.

Угода про співробітництво
15.02.2012 р.
(безстрокова)

Організація методичних семінарів та навчально-пізнавальних поїздок для студентів та викладачів до Франції; надання допомоги в створенні французького центру та медіатеки; організація навчальних та культурних заходів.

5.

Україна

ТОВ «СЕЛФ ІНФЕСТ»

Співробітництво у сфері проходження студентами практик і стажувань в Німеччині в різних галузях сільськогосподарської діяльності.

Договір про співпрацю

12.03.2021–
12.03.2026 рр.

Стажування для студентів та їх тимчасове сезонне працевлаштування, оволодіння студентами сучасними формами і методами організації професійної діяльності в сфері готельного та ресторанного бізнесу, логістики та поштових послуг, виробництва, ІТ-послуг, туризму, маркетингу, підприємництва, адміністрування, менеджменту в готельно-ресторанному бізнесі, в сільськогосподарській сфері.

6.

Україна

Фізична особа-підприємець ЖЕДДІ ЕССАІЕД СКАНДЕР

Визначення питань співробітництва з організації набору та навчання іноземних громадян

Договір про співробітництво з набору іноземних громадян на навчання

27.07.2021–27.07.2026 рр.

Зарахування іноземних громадян слухачами підготовчого відділення і студентами відповідно до чинного порядку організації набору; надання освітніх послуг, консультування з питань наявних освітніх програм, напрямків підготовки, форм навчання, вартості освітніх послуг

7.

Україна

Товариство Поляків м. Умані «Огніско»

Створення сприятливих умов для координації співпраці в галузі освіти і культури та популяризації польської культури в Україні.

Угода про співпрацю з ПКОЦ

13.06.2008 р.

безстрокова

Організація курсів по вивченню польської мови; спільна організація заходів; розробка і укладання спільних польсько-українських проєктів.

8.

Україна

Буковинський державний медичний університет

Реалізація спільних навчальних та професійних заходів, які відповідають цілям співробітництва

Двосторонній договір про співпрацю

12.02.2024.рр.

Розробка спільних програм з визначення та вивчення пріоритетних напрямів розвитку науки; проведення спільних пошукових фундаментальних та прикладних досліджень; організація спільних наукових форумів з пріоритетних напрямів діяльності ЗВО; спільна робота з підготовки кадрів вищої кваліфікації; публікація науково-дослідних робіт, науково-методичної та навчально-методичної літератури.

9.

Україна

Інститут проблем виховання НАПН України

Співпраця в галузі наукової, навчальної та виховної роботи, науково-методичного забезпечення освітнього процесу та наукових досліджень.

Угода про співпрацю

12.11.2019 –

12.11.2024 рр.

Стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, аспірантів; читання лекцій, спільне наукове керівництво дисертаційними, магістерськими та дипломними роботами; обмін друкованою продукцією, підготовка спільних публікацій, підготовка, проведення спільних наукових конференцій, семінарів тощо.

10.

Україна

Закарпатський угорський інститут імені Ференца ІІ

Співробітництво, спрямоване на розвиток спільних дослідницьких проєктів

Угода про співпрацю

Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини

(безстрокова)

Обмін професорсько-викладацьким складом, обмін фаховим персоналом, спільна організація конференцій, стажувань та семінарів, обмін бібліотечним фондом, спільні дослідницькі проєкти.

11.

Україна

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Співробітництво у освітньо-науковій, культурно-дозвіллєвій, виховній сферах щодо ефективного використання наявних інтелектуальних та матеріальних ресурсів Сторін, піднесення та зміцнення їх авторитету і престижу.

Договір про співпрацю

09.2021 – 09.2026 рр.

(безстрокова)

Організація взаємного обміну фахівцями та матеріально-технічними ресурсами для організації та проведення діяльності інноваційними навчально-виховними та соціокультурними технологіями; організація та проведення спільних виховних, культурно-масових та спортивно-масових заходів; організація спільних конференцій, семінарів, вебінарів, онлайн-марафонів, курсів підвищення майстерності фахівців та інших заходів; організація та здійснення взаємних стажувань, навчань, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

12.

Україна

Харківська гуманітарно-педагогічна академія

Рівненський державний гуманітарний університет

Донбаський державний педагогічний університет

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Консолідація зусиль, спрямована на оптимальне використання науково-педагогічного потенціалу викладачів та наявних інформаційно-технічних засобів для участі у програмах академічної мобільності студентів, аспірантів, докторантів, співробітників.

Договір про академічну співпрацю

01.09.2021 – 01.09.2026 рр.

Організація та проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підготовка та виконання спільних науково-дослідних проєктів, створення функціонування творчих авторських колективів, діяльність яких націлена на вирішення актуальних проблем вищої школи; обмін результатами наукових досліджень; обмін досвідом; реалізація науково-дослідних проєктів, фінансування яких здійснюється за рахунок освітніх закладів, міжнародних організацій, грантів тощо.

13.

Україна

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Встановлення та розвиток співпраці між сторонами в галузі освіти, науки і культури, налагодження і реалізація сумісної міжнародної і проєктної діяльності.

Договір про співпрацю

09.09.2022 – 09.09.2027 рр.

Обмін професорсько-викладацьким складом та науковцями з метою стажування, читання лекцій, проведення спільних навчальних та наукових заходів; проведення спільних конференцій та семінарів за узгодженою тематикою, обмін науковою літературою, публікація наукових статей та результатів спільної науково-дослідницької діяльності в журналах та наукових виданнях; розробка спільних проєктів на отримання грантів національних та міжнародних програм.

ПЕРЕЛІК УГОД З МІЖНАРОДНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

з/п

Країна-партнер

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ про співробітництво

Практичні результати

1.

Греція

Університет прикладних наук Центральної Македонії

Академічний обмін студентів та викладачів.

Угода про порозуміння

(безстрокова)

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, публікація

наукових праць.

2.

Грузія

Батумським державним університетом імені Шота Руставелі

Академічний обмін студентів, спільна наукова та науково-дослідницька діяльність.

Угода

08.06.2013 – 08.06.2018 рр.

(безстрокова)

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти.

3.

Ізраїль

Університет імені

Бар-Ілана

Розширення наукових контактів і партнерства між закладами вищої освіти.

Угода про співробітництво
13.09.2018 – 13.09.2023 рр.

Офіційні відрядження професорсько-викладацького складу з метою читання циклів лекцій; обмін науковою і науково-методичною літературою; спільна робота під час проєктів; обмін досвідом роботи та викладання; навчання студентів на підготовчих відділеннях та факультетах; публікація статей у співавторстві у виданнях партнерських університетів.

4.

Казахстан

НАТ «Атирауський нафтогазовий університет імені Сафі Утебаєва»

Співпраця Сторін, спрямована на розробку наукових досліджень та освітню діяльність організацій, обмін інформацією, академічний обмін студентами та викладачами.

Договір про співробітництво у сфері освіти і науки

23.03.2021−

23.03.2026 рр.

(з пролонгацією на наступні 5 років)

Надання освітніх послуг студентам за спеціальностями бакалавра, магістра, доктора філософії та подвійного диплому за відповідними спеціальностями; академічна мобільність науково-педагогічних працівників, здобувачів освітньо-наукових ступенів; спільні заявки на участь у конкурсах на грантове фінансування наукових досліджень.

5.

Латвія

Вища школа менеджменту та інформаційних систем ISMA

Міжінституційна угода про навчальне та наукове співробітництво.

Договір про співробітництво

2015–2025 рр.

Обмін інформацією включаючи бібліографічні матеріали та наукові публікації; обмін викладачами для проведення лекцій, досліджень та семінарів, симпозіумів; проведення спільних наукових досліджень; обмін студентами для навчання та наукових досліджень.

6.

Латвія

Даугавпілський університет

Співпраця Сторін, спрямована на розробку наукових досліджень та освітню діяльність організацій, обмін інформацією, академічний обмін студентами.

Угода про співробітництво
31.08.2022 – 31.08.2027 рр.

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників; обмін науковою та науково-методичною літературою; проведення спільних наукових консультацій; обмін досвідом роботи; публікація статей у співавторстві у виданнях університетів-партнерів; робота у спільних освітніх, науково-дослідних проєктах в межах міжнародних програм.

7.

Литва

Публічний інститут «Тракайський центр просвіти»

Партнерство, співробітництво та науковий обмін.

Угода про співробітництво

Термін дії:

17.05.2019−

17.05.2024 рр.

Академічна мобільність науково-педагогічних працівників; обмін досвідом роботи; обмін науковою та науково-методичною літературою, проведення спільних консультацій; публікація статей у співавторстві; робота у спільних освітніх, науково-дослідних проєктах в межах міжнародних програм.

8.

Литва

Дошкільний навчальний заклад «Нікштукас»

Співпраця у сфері педагогічної діяльності, обмін інноваційним педагогічним досвідом та надання можливості підвищувати фаховий рівень Сторін в галузі дошкільної освіти в контексті євроінтеграційних процесів

Угода про співробітництво

30.05.2022 – 30.05.2027 рр.

Участь в організації та проведенні спільних заходів; обмін педагогічними підходами щодо впровадження сучасних інноваційних технологій в освітній процес закладів дошкільної освіти; впровадження інноваційних технологій на базі структурних підрозділів Сторін.

9.

Македонія

Університет Гоце Делчева в Штіпі

Науково-педагогічне співробітництво

Угода про співробітництво
16.11.2010 р.
(безстрокова)

Організація та участь у конференціях, симпозіумах тощо; обмін публікаціями; Академічна мобільність здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників.

10.

Нідерланди

Міжнародна громадська організація «Європейська академія освіти» - EUR-AKADEMY

Міжнародне співробітництво у навчально-науковій, культурно-дозвіллєвій, виховних сферах щодо ефективного використання наявних інтелектуальних та матеріальних ресурсів Сторін.

Угода про співпрацю
23.09.2021–23.09.2026 рр.

Організація взаємного обміну фахівцями та матеріально-технічними ресурсами для організації та проведення діяльності інноваційними навчально-виховними та соціокультурними технологіями; організація та проведення спільних заходів; академічна мобільність здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників; спільні публікації.

11.

Республіка Польща

Академія фізичного виховання і спорту імені Єнджея Снядецького в Гданську

Обмін досвідом у підготовці фахівців у галузі фізіотерапії , туризму і рекреації, та фізичного виховання.

Угода про наукове співробітництво

24.06.2014 р. (безстрокова)

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, здобувачів освітньо-наукових ступенів; проведення лекцій та практичних занять, спільна робота над підручниками, науковими матеріалами, монографіями тощо; спільне проведення наукових досліджень і конференцій тощо.

12.

Республіка Польща

Поморська академія в Слупську

Співробітництво у навчально-методичній роботі та науковій діяльності

Угода про наукове співробітництво

05.01.2022-

05.01 2027 рр.

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, здобувачів освітньо-наукових ступенів; обмін інформацією та досвідом; організація спільних конференцій та семінарів.

13.

Республіка Польща

Педагогічний університет імені Комісії національної освіти у Кракові

Наукове та педагогічне співробітництво.

Угода про наукове та педагогічне співробітництво
02.03.2020 –02.03.2023рр.

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, спільне проведення наукових досліджень і конференцій.

14.

Республіка Польща

Гуманістично-природничий університет імені Яна Кохановсь-кого в Кельце

Розширення взаємних зв'язків, що здійснюються в галузях наукових досліджень та освітньої діяльності.

Угода про співробітництво

17.10.2008 р. (безстрокова)

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, здобувачів освітньо-наукових ступенів;

спільне проведення наукових досліджень і конференцій, обмін науковою інформацією.

15.

Республіка Польща

Державна вища школа професійної освіти імені Іполіта Цегельського в Гнєзно

Угода є невід’ємною частиною угоди між обома закладами вищої освіти, підписаної 01.06.2016 р. в Гнєзно.

Угода про співробітництво
01.06.2016 р.
(безстрокова)

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, здобувачів освітньо-наукових ступенів; спільна робота над підручниками, науковими матеріалами, монографіями тощо; спільне проведення наукових досліджень і конференцій.

16.

Республіка Польща

Державна вища школа професійної освіти імені Іполіта Цегельського в Гнєзно

Обмін досвідом у підготовці фахівців у галузі інформатики та охорони навколишнього середовища.

Угода про співробітництво
10.12.2018 р.
(безстрокова)

Спільне навчання за рівнем підготовки «Бакалавр» за напрямами – «Інформатика».

17.

Республіка Польща

Державна вища школа професійної освіти імені Яна Амоса Коменського в Лешно

Розширення взаємних зв’язків, що здійснюються в галузях наукових досліджень та освітньої діяльності.

Угода про співробітництво
08.11.2010 р.
(безстрокова)

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, здобувачів освітньо-наукових ступенів; організація наукових семінарів, конференцій, проведення спільних досліджень; обмін науковою інформацією; підготовка та публікація спільних збірок наукових праць тощо.

18.

Республіка Польща

Державна вища професійна школа в Плоцьку

Співпраця між кафедрами англійської мови та кафедрою іноземних мов УДПУ ім. Павла Тичини та Інститутом філології Державної вищої професійної школи в Плоцьку.

Порозуміння про співпрацю

03.06.2005 р.

(безстрокове)

Організація спільних заходів наукового характеру;

академічна мобільність здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників.

19.

Республіка Польща

Вища школа бізнесу в Домброві Гурнічі

Підвищення ефективності навчально-методичної, виховної та науково-дослідницької діяльності у підготовці фахівців, зміцнення дружніх відносин.

Угода про співробітництво
2018 р. (безстрокова)

Академічна мобільність студентів, викладачів та адміністрації; проведення лекцій та практичних занять; спільна робота над підручниками, науковими матеріалами, монографіями тощо; спільне проведення наукових досліджень, організація заходів науково-практичного та культурного спрямування.

20.

Республіка Польща

Поморська вища школа у Старогарді Гданському

Обмін досвідом у підготовці за напрямом педагогіка й соціальні науки.

Угода про

наукове співробітництво:
29.10.2014 р.
(безстрокова)

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, здобувачів освітньо-наукових ступенів; спільна робота над підручниками, науковими матеріалами, монографіями тощо; спільне проведення наукових досліджень і конференцій.

21.

Республіка Польща

Гуманітарно-економічна академія в Лодзі

Підвищення ефективності навчально-методичної, виховної та науково-дослідницької діяльності у підготовці фахівців, зміцнення дружніх відносин.

Угода про співробітництво
лютий 2018 р.
(безстрокова)

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, здобувачів освітньо-наукових ступенів; спільна робота над підручниками, науковими матеріалами, монографіями тощо; спільне проведення наукових досліджень і конференцій.

22.

Республіка Польща

Вища школа внутрішньої безпеки в Лодзі

Співробітництво в галузі культури, науки і освіти.

Угода про співробітництво

24.09.2021-24.09.2026 рр.

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, здобувачів освітньо-наукових ступенів; проведення лекцій та практичних занять на базі другої Сторони; спільне проведення наукових досліджень.

23.

Республіка Польща

Вища школа менеджменту в Легниці

Співпраця у сфері наукових досліджень, розвиток академічних контактів між науковими співробітниками

Угода про співробітництво
05.05.2012 р.
(безстрокова)

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, здобувачів освітньо-наукових ступенів; обмін досвідом, взаємні консультації; спільна участь у конференціях та симпозіумах.

24.

Республіка Польща

Вища школа суспільних наук у Познані

Дослідження у сфері гуманітарних наук, особливо у сфері історії літератури, літературного життя та літературних досліджень.

Угода про співробітництво
03.09.2008р.
(безстрокова)

Проведення спільних досліджень; обмін викладачами з метою читання лекцій; спільне проведення наукових конференцій та семінарів; академічна мобільність здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників; обмін науковими публікаціями та виданнями.

25.

Республіка Польща

Вармінсько-Мазурський університет

Підвищення ефективності навчально-методичної, виховної та науково-дослідницької діяльності у підготовці фахівців, зміцнення дружніх відносин.

Угода про співробітництво
24.07.2017р.
(безстрокова)

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, здобувачів освітньо-наукових ступенів; спільна робота над підручниками, науковими матеріалами, монографіями тощо; спільне проведення наукових досліджень і конференцій.

26.

Республіка Польща

Університет імені Адама Міцкевича

Співпраця у сфері наукових досліджень, розвиток академічних контактів між науковими співробітни-ками.

Угода про співробітництво

03.10.2005 р.
(безстрокова)

Обмін досвідом, організація консультацій та взаємні візити, читання лекцій; надання можливості молодим викладачам брати участь у конференціях і симпозіумах; надання можливості молодим викладачам проводити науково дослідну роботу; обмін студентами та викладачами.

27.

Республіка Польща

Вища лінгвістична школа у Ченстохові

Підвищення ефективності навчально-методичної, виховної та науково-дослідницької діяльності у підготовці фахівців, зміцнення дружніх відносин.

Угода про співробітництво

05.12.2016 р.
(безстрокова)

Академічна мобільність студентів, викладачів та адміністрації; проведення лекцій та практичних занять; спільна робота над підручниками, науковими матеріалами, монографіями тощо;
Спільне проведення наукових досліджень, організація заходів науково-практичного та культурного спрямування.

28.

Республіка Польща

Вища лінгвістична школа у Ченстохові

Розвиток міжнародних наукових зв’язків, співпраця в сфері наукових досліджень.

Генеральна угода про співпрацю в сфері наукових досліджень 03.02.2021р.

Обмін досвідом в рамках двосторонніх зустрічей між фахівцями; участь у міжнародних і національних проєктах; публікація наукових робіт у виданнях установ; дружні відносини між вченими.

29.

Республіка Польща

Папський університет Яна Павла ІІ у Кракові

Співпраця Сторін, спрямована на розробку наукових досліджень та освітню діяльність організацій, обмін інформацією, академічний обмін студентами та викладачам.

Угода про співробітництво

24.03.2022 – 24.03.2027 р.

Академічна мобільність студентів, викладачів; обмін досвідом роботи; обмін науковою і науково-методичною літературою, проведення спільних наукових консультацій;

робота у спільних освітніх, науково-дослідних проєктах в межах міжнародних програм.

30.

Республіка Польща

Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові

Встановлення прямого та взаємовигідного співробітництва в галузі освіти, науки і культури та підвищення ефективності навчальної, методологічної та науково-дослідницької роботи.

Угода про співробітництво

16.06.2021 р. (безстрокова)

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, здобувачів освітньо-наукових ступенів;

проведення спільних досліджень в межах наукових програм і грантів, організація спільних конференцій, наукових семінарів, видання спільних статей та наукових і методичних монографій.

31.

Республіка Польща

Природничо-гуманітарний університет в Седльце

Підвищення ефективності навчально-методичної, виховної та науково-дослідницької діяльності у підготовці фахівців, зміцнення дружніх відносин.

Угода про співробітництво

19.06.2017 р. (безстрокова)

Академічна мобільність студентів, викладачів;

спільне проведення наукових досліджень, організація заходів науково-практичного та культурного спрямування.

32.

Республіка Польща

Університет Гуманітас в Сосновце

Підвищення ефективності навчально-методичної, виховної та науково-дослідницької діяльності у підготовці фахівців, зміцнення дружніх відносин.

Угода про співробітництво

(безстрокова)

Академічна мобільність студентів, викладачів;

спільне проведення наукових досліджень, організація заходів науково-практичного та культурного спрямування.

33.

Республіка Польща

Університет імені Кардинала Стефана Вишинського

Дослідження у сфері гуманітарних наук, особливо у сфері історії літератури, літературного життя та літературних досліджень.

Угода про співробітництво

30.12.2008 р.

(безстрокова)

Проведення спільних досліджень; обмін викладачами з метою читання лекцій; спільне проведення наукових конференцій та семінарів; академічна мобільність здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників; обмін науковими публікаціями та виданнями.

34.

Республіка Польща

Європейський Колегіум у Гнєзно УАМ

Створення сприятливих умов для проведення крос-дисциплінарних досліджень (в рамках угоди з Університетом Адама Міцкевича, підписаної 03.10.2005 р.)

Угода

09.04.2009 р.

(безстрокова )

Посилення міждисциплінарної спрямованості навчального процесу, всебічний взаємообмін результатами наукових досліджень з історії, культурології, педагогіки, політології, філології, літературознавства тощо.

35.

Сербія

Ниський університет

Співпраця у сфері освітніх програм та наукових проєктів.

Міжінституційна угода про освітню і наукову співпрацю 13.11.2014–
13.11.2024 рр.

Обмін інформацією; академічна мобільність здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників; проведення спільних досліджень.

36.

Словацька Республіка

Пряшівський університет у Пряшеві

Розвиток поточної наукової співпраці та започаткування співпраці у сфері освіти на ІІІ ступені вищої освіти(докторантура).

Угода про співробітництво

10.01.2022 – 10.01.2027 рр.

(безстроковий)

Обмін науковою інформацією і науковими досягненнями; організація спільних семінарів, конференцій і симпозіумів; підтримка мобільності студентів і викладачів.

37.

Сполучені Штати Америки

Корпус Миру Сполучених Штатів в Україні

Співпраця в процесі навчання студентів та обміну досвідом з вчителями в галузі викладання англійської мови.

Угода про співпрацю в рамках Проєкту навчання англійської мови 19.07.2012 р.
(безстрокова)

Задоволення професійних потреб у технічних знаннях, поширення серед українців знання про американський народ, сприяння кращому розумінню українського народу американцями.

38.

Таджикистан

Таджицький аграрний університет імені Шіріншо Шотемур

Співпраця спрямована на розробку наукових досліджень та освітню діяльність організацій, обмін інформацією, академічний обмін студентами та викладачами;

надання освітніх послуг студентам за спеціальностями бакалавра, магістра, доктора філософії та подвійного диплому за відповідними спеціальностями.

Договір про співробітництво у сфері освіти і науки

06.04.2021р.
(безстроковий)

Академічний обмін студентів та викладачів; залучення іноземних учених докторантів, як наукових консультантів; обмін публікаціями та матеріалами про поточні дослідження; організація двосторонніх спільних семінарів, науково-практичних конференцій та форумів; спільні заявки на участь в конкурсах на грантове фінансування наукових досліджень; здійснення спільних дослідницьких проєктів, програм, патентних досліджень; видання публікацій та наукових статей; обмін досвідом щодо впровадження та розвитку передових інноваційних технологій.

39.

Таджикистан

Таджицький державний педагогічний університет імені Садріддіна Айні

Співпраця спрямована на розробку наукових досліджень та освітню діяльність організацій.

Договір про співробітництво у сфері освіти і науки

06.04.2021- 06.04.2026рр.
(безстроковий)

Академічний обмін студентів та викладачів; залучення іноземних учених докторантів, як наукових консультантів; обмін публікаціями та матеріалами про поточні дослідження; організація двосторонніх спільних семінарів, науково-практичних конференцій та форумів; спільні заявки на участь в конкурсах на грантове фінансування наукових досліджень; здійснення спільних дослідницьких проєктів, програм, патентних досліджень; видання публікацій та наукових статей; обмін досвідом щодо впровадження та розвитку передових інноваційних технологій.

40.

Таджикистан

Таджицький інститут фізичної культури імені Саідмуміна Рахімова

Забезпечення розвитку науково-технічного, соціально-економічного, екологічних та гуманітарних знань шляхом ефективного використання педагогічного, методичного і наукового потенціалу.

Договір про співробітництво

Термін дії: 06.04.2021- 31.12.2028рр.

Розробка навчальних планів; викладання, дослідження і розробка програм щодо спільного навчання; впровадження електронного, мобільного та дистанційного навчання; забезпечення академічної мобільності для науково-педагогічного складу; спільне видання статей, навчальних посібників та довідників; організація спільних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів; спільні науково-дослідні роботи; розвиток інституційних відносин в цілях підвищення якості вищої освіти; збагачення міжкультурної свідомості студентів і науково-педагогічного складу.

41.

Туреччина

Університет Шейх Едебелі Біледжик

Культурне та освітнє співробітництво між Туреччиною та Україною.

Протокол програми академічних обмінів «Mevlana» 21.05.2019−

21.05.2024рр.

Участь у семінарах, конференціях, симпозіумах, обмін публікаціями, обмін студентами.

42.

Туреччина

Антальський науковий університет

Культурне та освітнє співробітництво між Туреччиною та Україною.

Протокол про міжнародне освітнє співробітництво
09.02.2018 р.
(безстрокова)

Участь у семінарах, конференціях, симпозіумах, обмін публікаціями, обмін студентами.45

43.

Туреччина

Університет імені Алааддіна Кейкубата

Співпраця з метою продовження й розширення існуючої освітньої та культурної роботи між Сторонами

Протокол програми академічних обмінів «Mevlana»

2017 - 2022 рр.

подовжено на термін

2022 - 2027 рр.

Участь у семінарах, конференціях, симпозіумах, обмін публікаціями, обмін студентами.

44.

Узбекистан

Джиззацький державний педагогічний інститут

Співпраця у сфері наукових досліджень, розвиток академічних контактів між науковими співробітни-ками.

Угода про співпрацю
20.05.2007 р.
(безстрокова)

Організація консультацій, взаємних візитів, лекцій; участь у конференціях і симпозіумах, науково-дослідна робота, обмін науковими публікаціями, участь у спільних проєктах та грантах, проведення спільних днів культури.

45.

Узбекистан

Науково-дослідний інститут педагогічних наук ім. Т. Н. Ніязі,

Співпраця у сфері наукових досліджень, розвиток академічних контактів між науковими співробітни-ками.

Угода про співробітництво
20.07.2007 р.
(безстрокова)

Організація консультацій, взаємних візитів, лекцій; участь у конференціях і симпозіумах, науково-дослідна робота, обмін науковими публікаціями.

46.

Узбекистан

Ургенцький державний університет

Підвищення ефективності навчально-методичної, виховної та науково дослідницької діяльності у підготовці фахівців, зміцнення дружніх відносин.

Угода про співробітництво
15.12.2018 р.
(безстрокова)

Академічна мобільність студентів, викладачів; відрядження для адміністрації; проведення лекцій та практичних занять; робота над підручниками, науковими матеріалами, монографіями тощо; спільне проведення наукових досліджень.

47.

Чехія

Міжнародна громадська організація «Соціальні інновації та персональний розвиток» − SOCINNO

Міжнародне співробітництво у навчально-науковій, культурно-дозвіллєвій, виховній сферах щодо ефективного використання наявних інтелектуальних та матеріальних ресурсів сторін.

Угода про співпрацю
23.09.2021–23.09.2026 рр.

Обмін інформаційними матеріалами, участь у спільних заходах: конференціях, семінарах, вебінарах, онлайн курсах підвищення професійної майстерності, стажувань, зустрічей, фестивалях, тощо; проведення щорічних підсумків спільної діяльності.

48.

Чехія

Університет Південної Богемії в Чеському Будейовіце

Розробка наукових досліджень та освітня діяльність організацій, обмін інформацією, академічний обмін студентами та викладачами.

Угода про партнерство
22.06.2021 – 22.06.2026 рр.

Офіційні відрядження професорсько-викладацького складу, обмін науковою та науково-методичною літературою, академічна мобільність студентів та викладачів; обмін досвідом роботи.

49.

Чехія

Університет Західної Богемії

Розвиток міжнародної освітньої співпраці та освітніх обмінів.

Угода про співробітництво
20.04.2015 р.
(безстрокова)

Обмін науковою інформацією і науковими досягненнями; організація спільних семінарів, конференцій і симпозіумів; обмін студентами і викладачами; підготовка та публікація спільних збірок наукових праць.

50. Республіка Польща

Академія „Ignatianum” у Кракові

(Єзуїтський університет у Кракові)
Розвиток академічної та освітньої співпраці на основі рівноправності, взаємності та сприяння взаємопорозумінню. 15.02.2023 р. (п’ять років з автоматичним подовженням) Організація та розробка спільних планів досліджень у сферах, які будуть визначені як спільні; обмін дослідницькими матеріалами та публікаційними матеріалами, що стосуються сфер співпраці; сприяння та організація спільних освітніх та наукових заходів; проведення взаємних обмінів студентами, викладачами, фахівцями та дослідниками.
51. Республіка Польща Університет Соціальних наук імені професора Michal Iwaszkiewicz Співпраця, спрямована на розробку наукових досліджень на освітню діяльність організацій, обмін інформацією, академічний обмін студентами та викладачами. 30.01.2023 р. – 30.01.2028 р. Офіційні відрядження професорсько-викладацького складу з метою читання лекцій для інформування про програми навчання, обмін науковою і науково-методичною літературою, проведення спільних наукових консультацій; взаємне запрошення викладачів і наукових співробітників на конференції, семінари, наукові симпозіуми; публікація статей у співавторстві у виданнях університетів-партнерів; робота у спільних освітніх, науково-дослідних проєктах в межах міжнародних програм.
52. Республіка Польща Фундація «Наш дім Ченстохова » Встановлення прямого та взаємовигідного співробітництва в галузі освіти, науки і культури. 31.01.2023 р. (безстрокова) Створення української школи в місті Ченстохова з 1-12 класів із правом видавати документи про освіту українського державного зразка; обмін студентами та надання студентам Університету можливості міжнародного обміну та/або паралельного навчання в вищих навчальних закладах; створення спільної науково- методичної ради; проведення спільних досліджень в межах наукових програм і грантів, організація спільних конференцій і наукових семінарів, видання та публікація спільних статей і науково-методичних монографій.

ПЕРЕЛІК УГОД З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ

з/п

Країна-партнер

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ про співробітництво

Практичні результати

1.

Болгарія

Компанія «INTERNOBEN»

Проходження практики із наданням робочого місця в готелях Болгарії (“Св. Константин і Олена”, “Золоті піски”, “Албена”).

Договір про співпрацю

Термін дії

05.04.2021 – 05.04.2024 рр.

(безстроковий)

Проходження практики із наданням робочого місця в готелях Болгарії (“Св. Константин і Олена”, “Золоті піски”, “Албена”).

2.

Ізраїль

Всеізраїльське об’єднання вихідців з України (Ізраїль)

Розширення культурного освітнього та наукового спілкування дружніх народів.

Угода про співробітництво
03.02.2011 р.
(безстрокова)

Проведення спільних культурних заходів, наукових конференцій і семінарів; обмін соціально-мистецькою, навчально-методичною та науковою інформацією.

3.

Китай

Тайчжоу Цзя Ань культура комунікацій ко., Лтд.

Надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному режимі.

Угода про співробітництво
29.08.2022 – 29.08. 2027 рр.

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти.

4.

Китай

Ханчжоу Дін’їн Закордонних освітніх послуг Ко., Лтд

Співробітництво з організації набору іноземних громадян на навчання.

Договір про співробітництво

12.03.2021−

12.03.2026рр.

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти.

5.

Німеччина

Діджитал агенство

Parasol Island GmbH

Співпраця Сторін, спрямована на розвиток науково-дослідницької та освітньої діяльності, інформаційне забезпечення та забезпечення академічної мобільності професорсько-викладацького складу.

Угода про співробітництво
05.07.2022 – 05.07.2027 рр.

Спільні дослідження та публікації, обмін науковою і науково-методичною літературою, проведення спільних наукових консультацій, робота у спільних освітніх, науково-дослідних проєктах в межах міжнародних програм.

6.

Республіка Польща

Міський будинок культури в м.Ланьцут

Розширення культурного і мистецького обміну дружніх народів.

Угода про співробітництво

ПКОЦ

13.11.2013 р.

безстрокова

Організація творчих фестивалів та спеціалізованих виставок; збереження історичної спадщини; проведення семінарів; реалізація інших форм співробітництва.

7.

Угорщина

Приватне підприємство «Cerevisa Kft»

Співпраця у сфері наукових досліджень.

Угода про співробітництво
15.10.2009 р.
(безстрокова)

Проведення науково-дослідної роботи щодо актуальних питань розвитку малого середнього бізнесу, нових форм підготовки кадрів та формування активної громадянської позиції у молоді;

спільна підготовка та проведення наукових, інформаційних та інших заходів і досліджень, а також публікація матеріалів за їх наслідками.

8.

Угорщина

Приватне підприємство «Agrar-Farm Kft»

Співпраця у сфері наукових досліджень.

Угода про співробітництво
17.10.2009 р.
(безстрокова)

Проведення науково-дослідної роботи щодо актуальних питань розвитку малого середнього бізнесу, нових форм підготовки кадрів та формування активної громадянської позиції у молоді;

спільна підготовка та проведення наукових, інформаційних та інших заходів і досліджень, а також публікація матеріалів за їх наслідками.