Визнання результатів, здобутих здобувачами вищої освіти шляхом неформальної та/або інформальної освіті в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, здійснюється відповідно до «Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/ або інформальної освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України 08 лютого 2022 р. № 130) та «Порядку визнання результатів, отриманих у неформальній та інформальній освіті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини» (протокол вченої ради № 9 від 31.01.2023 р.; наказ № 28 о/д від 31.01.2023 р.).

Закон України «Про освіту» (2017 р.) регламентує, що:

«Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій».

«Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям».

Основні цілі неформальної освіти: професійний та особистісний розвиток здобувачів вищої освіти; підвищення конкурентоздатності здобувачів вищої освіти на вітчизняному та міжнародному ринках праці; збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу.

Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством.

Алгоритм визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті

  1. Оформлення документів: подання заяви, декларації та документів (сертифікати, свідоцтва тощо), які засвідчують результати навчання, які отримав здобувач (деканат / дирекція);
  2. Подання заяви з оформленими документами до навчально-методичного відділу університету на погодження ректором;
  3. Відповідно до наказу ректора на факультеті/в інституті розпорядженням декана/директора формуються предметні комісії для визнання результатів навчання, набутих у неформальні та/або інформальній освіті;
  4. Засідання предметної комісії (розгляд поданих документів, обговорення, оформлення протоколу та атестаційного листа здобувача);
  5. Відповідно до рішення предметної комісії формується службова записка декана факультету/директора інституту про визнання результатів навчання;
  6. Відповідно до наказу ректора про визнання результатів навчання вноситься запис до навчальної картки здобувача.

Оформлення та подання документів здійснюється:

у І семестрі навчального року – з 01.12.  до 20.12.

у ІІ семестрі навчального року – з 01.05. до 20.05.

Визнання результатів, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті, здійснюється для освітніх компонентів, які будуть викладатися у наступному семестрі.

Корисні посилання для здобуття компетентностей у неформальній освіті:

www.coursera.org

www.khanacademy.org

www.edx.org

www.udacity.com

www.canvas.net

www.udemy.com

prometheus.org.ua

www.ed-era.com

openuped.eu

iversity.org

online.stanford.edu

www.codecademy.com

www.apple.com/education/itunes-u

uk.duolingo.com

www.ted.com

vumonline.ua