Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в УДПУ імені Павла Тичини передбачає: контроль за кадровим, матеріально-технічним і навчально-методичним забезпеченням освітньої діяльності; якістю проведення навчальних занять; якістю знань здобувачів вищої освіти; забезпечення академічної мобільності здобувачів вищої освіти; наявність інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах здобувачів вищої освіти.

 

Графік проведення опитувань в УДПУ імені Павла Тичини на 2024-2025 н.р.