Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Бакалавр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 075 Маркетинг
Факультет/Інститут: ННІ економіки та бізнес-освіти
Кваліфікація: бакалавр маркетингу

Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Мета освітньої програми. підготовка бакалаврів маркетингу, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності.

Працевлаштування. Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової працевлаштування форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускники працюють як фахівець в галузі маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва; економіст зі збуту; рекламіст; фахівець з методів розширення ринку збуту; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; спеціаліст відділу маркетингу підприємства; менеджера-консультант з питань комерційної діяльності та управління; менеджер з дослідження ринку та вивчення суспільної думки; менеджери (управителі) з реклами; фахівець зі зв’язків з громадськістю; товарознавець; спеціаліст з маркетингових досліджень; спеціаліст з логістики і товарно-цінової політики; спеціаліст з аналізу та планування маркетингової діяльності.

Подальше навчання. Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти за цією галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або суміжною – магістерські (освітньо- наукові/освітньо-професійні) програми вищої освіти.

Академічна мобільність. Освітня програма надає можливість академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща, Португалія.

Наявність акредитації. Сертифікат про акредитацію Серія НД № 2489138. Термін дії сертифіката до 01 липня 2026 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 20 грудня 2016 р. протокол № 123 (наказ МОН України від 19.12.2016 р. № 1603)

 

x
ankara escort bayan