Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Магістр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 24 Сфера обслуговування
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа
Факультет/Інститут: ННІ економіки та бізнес-освіти
Кваліфікація: магістр з готельної і ресторанної справи

 

Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 16 від 21.04.2021 р.), введена в дію 01.09.2021 р. наказом ректора № 597 о/д від 12.05.2021 р.

Мета освітньої програми. Магістерська програма за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» забезпечує підготовку конкурентоспроможних, соціально мобільних, висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі щодо розроблення бізнес-проектів у готельному та ресторанному бізнесу на засадах оволодіння системою компетентностей за невизначеності умов і вимог, орієнтована на підготовку фахівців новітньої формації, здатних задовольнити потреби вітчизняного та іноземного споживача. Мета підготовки магістрів з готельно-ресторанної справи в УДПУ імені Павла Тичини визначається поєднанням потреб України у високоосвічених фахівцях та запитів громадян в отриманні ґрунтовної освіти за даною спеціальністю.

Працевлаштування. Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно- правої форми: в готелях, ресторанах та інших закладах індустрії гостинності, відділах збуту та логістики готельно-ресторанних комплексів, органах державного управління контролю та якості продукції, освітніх закладах.

2471 Професіонали з контролю за якістю

248. Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи:

2482 Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи:

2482.2 Фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.)

2482.2 Фахівець із готельної справи

2482.2 Фахівець із ресторанної справи

2483 Професіонали в галузі санаторно-курортної справи:

2483.2 Професіонали із санаторно-курортної справи

3414 Фахівець з туристичного обслуговування

1225    Керівники   виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення.

Особливості програми. Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку сучасних фахівців з готельної і ресторанної справи, ініціативних та спроможних швидко адаптуватися до сучасного бізнес- середовища. Формує фахівців з новим перспективним типом мислення, здатних вирішувати конкретні проблеми і завдання професійної діяльності, застосовуючи не лише існуючі методи управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу, але й удосконалюючи їх на базі сучасних досягнень. Виконується в   активному   дослідницькому   середовищі,   є мобільною за програмою «Подвійний диплом». Програма викладається українською мовою.

Академічна мобільність. Освітня програма надає можливість академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща, Республіки Туреччина.

Наявність акредитації. Сертифікат про акредитацію Серія УД № 24002076. Термін дії сертифіката до 1 липня 2023 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 20 лютого 2018 р. протокол № 128 (наказ МОН України від 27.02.2018 р. № 204)

 

 

x