Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та введена в дію 01.09.2022 р. наказом ректора №608 о/д від 09.05.2022 р.

Мета освітньої програми. Здобуття особою, якій присвоюється кваліфікація бакалавра спеціальної освіти, фундаментальних та професійно-орієнтованих знань та вмінь, здатності вирішувати типові професійні завдання у спеціальній освіті та бути конкурентоспроможним на національному та міжнародному ринку праці.

Працевлаштування. Відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 (від 18.07.2020 року №1547) фахівці, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта можуть обіймати такі первинні посади: 3330 Асистент вчителя-логопеда.

Особливості програми. Освітньо-професійна програма реалізується в динамічному професійно-орієнтованому, інформаційно насиченому освітньому середовищі з акцентом на формування практично-професійних компетенцій здобувачів вищої освіти на базі закладів освіти (заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, освітній центр сімейно-центрованих практик, логопедичний центр «Щебетун», Центр обдарованої дитини «Вундеркінд», центр розвитку дитини «Дивосвіт»).