Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Доктор філософії
Тип освітньої програми: освітньо-наукова
Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 032 Історія та археологія
Факультет/Інститут: Історичний факультет

Освітня програма затверджена вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол №1 від 29 серпня 2017 року), введена в дію наказом ректора № 1762 від 31 серпня 2017 року.

Мета освітньої програми ‑ забезпечити підготовку компетентного фахівця, здатного реалізувати наукову освітню діяльність  на посаді історика, викладача історії

Працевлаштування. Робота за фахом у вищих навчальних закладах, наукових установах (організаціях), закладах державного управління, на посадах історика-дослідника, консультанта з питань історії; молодшого наукового співробітника в галузі історії; викладача історії закладу вищої освіти; вчителя історії у загальноосвітніх навчальних закладах, працівника наукових та громадсько-суспільних установ, органів державної влади і місцевого самоврядування, мас-медіа, туризму та екскурсій тощо та на посадах згідно з чинною редакцією національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO - 08)

Орієнтація освітньої програми. Цілями навчання є фундаментальна та спеціальна підготовка науковців вищої кваліфікації, здатних розв’язувати комплексні проблеми у сфері історичної науки за допомогою наукових досліджень та здійснювати науково-дослідну, управлінську і прикладну фахову діяльність.

Академічна мобільність. Освітня програма надає можливість академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща.

x
ankara escort bayan