Освітньо-наукова програма затверджена вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 12 від 16.04.2022 р.), введена в дію наказом ректора № 612 від 19.05.2022 р.

Мета освітньо-наукової програми – забезпечити підготовку висококваліфікованих і конкурентноспроможних фахівців (докторів філософії) у сфері історії, готових до самостійної наукової та викладацької діяльності.

Працевлаштування. Відповідно до Національного класифікатора професій (ДК 003: 2010. Розділ 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі). Розділ 2. Професіонали), третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти дає право працювати в галузі освіти та навчання, у галузі історії та археології, у сфері архівної справи, музеєзнавства, інформації та кінопрограм.

Здобувши науковий ступінь «Доктор філософії» з історії та археології, випускники ОНП мають право здобувати науковий ступінь «Доктор історичних наук», підвищувати професійну кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Орієнтація освітньо-наукової програми. Цілями навчання є набуття здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері історії та археології шляхом проведення наукових досліджень та здійснювати науково-дослідну, управлінську і прикладну фахову діяльність.

Академічна мобільність. Освітньо-наукова програма надає можливість академічної мобільності в закладах вищої освіти України та у партнерських закладах освіти Республіки Польща.