Наукова програма затверджена. Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 18 від 30.04.2024 р.), введена в дію 01.09.2024 р. наказом ректора № 709 о/д від 05.05.2024 р.

Мета наукової програми. Програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету, спрямована на підготовку фахівців, здатних продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми у галузі управління та адміністрування, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики, застосовувати новітні методології наукової та педагогічної діяльності, здійснювати власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Працевлаштування. Працевлаштування у науково-дослідних установах, закладах вищої освіти, інших установах та організаціях, що здійснюють дослідження та/або підготовку фахівців у сфері менеджменту. У відповідності до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 доктор філософії з менеджменту може обіймати посади: викладач вищого навчального закладу; викладач професійного навчально-виховного закладу; викладач професійно-технічного навчального закладу; науковий співробітник; керівник підприємства (установи, організації); директор (начальник, інший керівник) підприємства; керівники виробничих та інших основних підрозділів; директор з виробництва; начальник управління; генеральний менеджер (управитель); керівник (директор, начальник та ін.) департаменту; керівник проектів та програм; менеджер (управитель) з адміністративної діяльності; професіонал з корпоративного управління, управління активами; консультант з ефективності підприємництва; економіст; фахівець з управління проектами та програмами; помічник керівника; менеджер (управитель) підприємства, установи, організації та їх підрозділів; інші управлінські посади.

Подальше навчання. Здобуття наукового ступеня доктора наук, підвищувати кваліфікацію та отримувати освіту за іншими спеціальностями.

Академічна мобільність. Освітня програма надає можливість академічної мобільності в партнерських університетах як вітчизняних, зокрема в містах Харків, Дніпро, Суми, Глухів, Одеса, Рівне, так і за кордоном, зокрема в Республіках Польща та Болгарія.

Наявність акредитації. До 26.03.2025