Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Бакалавр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 24 Сфера обслуговування
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа
Факультет/Інститут: ННІ економіки та бізнес-освіти
Кваліфікація: бакалавр з готельно-ресторанної справи

 

Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 1 від 29.08.2019 р.), введена в дію 02.09.2019 р. наказом ректора № 649о/д від 30.08.2019 р.

Мета освітньої програми. Формування системи професійних знань і практичних навичок, необхідних для здійснення організації сервісної та виробничо-технологічної діяльності, спрямованої на організацію процесу обслуговування споживачів у закладах готельного і ресторанного господарства. Реалізуються на основі системи набутих загальних та фахових компетентностей для здійснення виробничих функцій, вирішення завдань професійної діяльності, розв’язання складних, спеціалізованих задач і практичних проблем у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, характеризується комплексністю та невизначеністю умов, забезпечення здатності випускника здійснювати професійну діяльність.

Працевлаштування.

Випускник придатний до працевлаштування на посади у відповідності до Національного класифікатора професій ДК 003:2010:

3414 Фахівець з туристичного обслуговування;

3414 Організатор туристичної і готельної діяльності;

 3414 Фахівець з готельного обслуговування;

3414 Фахівець із спеціалізованого обслуговування; 3414 Фахівець з організації дозвілля;

3414 Організатор туристичної та готельної діяльності.

При наявності професійного досвіду випускники бакалаври мають право займати посади, виконуючи наступні професійні роботи з національного Класифікатора професій (ДК 003:2010 зі змінами, Розділ 2. Професіонали, Розділ 1.):

2482 Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи:

2482.1 Фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.);

2482.2 Фахівець із готельної справи; 2482.2 Фахівець із ресторанної справи.

1315 Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління;

1225 Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення;

123 Керівники функціональних підрозділів.

Особливості програми. Особливість освітньої програми полягає у організації освітнього процесу, що поєднує теоретичне навчання та практичну підготовку; розкриває перспективи ступеневої та неперервної підготовки фахівців з готельно-ресторанної справи. Підготовка фахівців для індустрії гостинності зумовлена особливостями регіонального розвитку готельно-ресторанного господарства та реалізується із залученням професіоналів практиків. Формує фахівців з новим, перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи організації готельноресторанної діяльності, але й удосконалювати їх.

Академічна мобільність. За програмами подвійного диплома за ОП Університет співпрацює із закладами вищої освіти Польщі: Інститут Європейської культури у м. Гнєзно, Гуманістично-природничий університет імені Яна Длугоша в Ченстохові, Поморська Академія у Слупську. У рамках програми кредитної академічної мобільності «Mevlana» діють угоди із закладами Туреччини: Університет Аланья Аладдін Кейкубат, Університет Біледжик Шейх Едебелі. Партнерами по академічній мобільності, науковому і навчально методичному співробітництву є: Ризький міжнародний університет «ISMA» (Латвія), Гуманітарно-економічна академія в Лодзі, Інститут Європейської Культури в Гнєзно (Польща), Ургенчський державний університет (Узбекистан).

Наявність акредитації. Термін дії сертифіката до 1 липня 2023 р.

 

x
ankara escort bayan