Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Молодший бакалавр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 075 Маркетинг
Факультет/Інститут: ННІ економіки та бізнес-освіти
Кваліфікація: молодший бакалавр маркетингу

Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Мета освітньої програми. Підготовка висококваліфікованих, креативних та перспективних фахівців у сфері маркетингу, які володіють базовими знаннями і відповідними компетентностями, необхідними для вирішення спеціалізовних завдань, практичних проблем та управлінських задач щодо забезпечення ефективності маркетингової діяльності, необхідних для виконання посадових обов’язків відповідно до кваліфікації.

Працевлаштування. Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускники працюють як: технічні та торговельні представники (агент комерційний, агент торговельний, комівояжер, мерчендайзер, представник торговельний, торговець комерційний, торговець промисловий, торговець роз’їзний, торговець технічний); закупники; інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі (інспектор торговельний, інспектор-товарознавець, організатор з постачання, організатор із збуту, товарознавець); агенти з комерційних послуг та торговельні брокери (агент рекламний, представник з реклами, торговець (обслуговування бізнесу та реклами). Випускники програми можуть також обіймати інші посади в межах своїх компетентностей відповідно до професійних назв робіт.

Подальше навчання. Мають право продовжити навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Академічна мобільність. Основні цілі і завдання, організаційне забезпечення академічної мобільності здобувачів вищої освіти в Університеті, порядок визнання та перезарахування результатів їхнього навчання, права та обов’язки осіб, які беруть участь у програмах академічної мобільності, порядок звітності та оформлення документів за результатами їхнього навчання регламентує «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини».

Наявність акредитації. Акредитована. Строк дії сертифіката про акредитацію освітньої програми 01.07.2026.

 

x