Мета освітньої програми. Забезпечити підготовку фахівців до розвитку, навчання і виховання дітей раннього, дошкільного віку в закладах системи освіти і сім’ї, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов із застосовуванням теорії та методик дошкільної освіти.

Працевлаштування. 

3320 – Фахівець з дошкільної освіти.

2332 – Вихователь закладу дошкільної освіти

Особливості програми. Здобувач початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти набуває здатності встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими дітьми результатами; організовувати

роботу з батьками та іншими суб’єктами освітнього процесу; планувати освітньо-виховну роботу з урахуванням вікових і індивідуальних можливостей дітей дошкільного віку та складати прогнози щодо її ефективності. Освітньо-професійна програма реалізується в динамічному професійно-орієнтованому, інформаційно насиченому освітньому просторі з акцентом на формування практично-професійних компетенцій здобувачів вищої освіти, спрямованість на розвиток критичного мислення та творчого потенціалу майбутніх вихователів на гуманістичних засадах, забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти на базі закладів освіти, зокрема центру обдарованої дитини «Вундеркінд», центру розвитку дитини «Дивосвіт».