Освітня програма запроваджена 2019 року.

Мета програми: підготувати компетентного вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури, асистента вчителя інклюзивного класу, організатора з інклюзивної освіти, спроможного вирішувати складні професійні завдання,  розв’язувати проблеми комплексного характеру в освітній, науковій і літературно-видавничій галузях, інтегруватися у світовий освітній простір.

Академічні права випускників.

Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (9 рівень НРК, третій цикл FQ-EHEA та 8 рівень EQF-LLL).

Професійні права випускників.

Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 фахівці, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Українська мова і література). Спеціальна освіта», можуть обіймати такі посади: 

 • 2310.2 – викладач закладу вищої освіти / асистент вчителя; перекладач;
 • 2320 – учитель закладу загальної середньої освіти; учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури;
 • 2340 – учитель спеціалізованого навчального закладу;
 • 2351.2 – методист;
 • 2352 – інспектор вищих навчальних закладів; інспектор-методист у галузі української філології;
 • 2359.2 – організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми;
 • 2419.3 – консультант (в апараті органів державної влади, виконкому);
 • 2444.1 – філолог-дослідник;
 • 2444.2 – філолог; редактор-перекладач;
 • 2447.1 – науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва);
 • 2447.2 – фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; 
 • 2451.2 – літературний співробітник; письменник; редактор літературний; член головної редакції; член колегії (редакційної);
 • 121 – керівник підприємства, установи та організації.

Здобувачі вищої освіти цієї програми можуть провадити економічну діяльність (за Класифікацією видів економічної діяльності 009:2010) у галузі загальної середньої (85.31) та професійно-технічної освіти (85.32).