Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 1 від 29.08.2017 р.), введена в дію 01.09.2019 р. наказом ректора № 649 о/д від 30.08.2019 р.

Мета освітньої програми. Забезпечити підготовку висококваліфікованого фахівця, здатного самостійно вирішувати складні питання, володіння сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності.

Працевлаштування. Програма готує економістів, аналітиків, які займаються стратегічним і економічним плануванням розвитку підприємства, компанії, розробкою та впровадженням бізнес-планів, розрахунками економічної ефективності – фахівців середніх та великих компаній, державних установ та корпорацій

Особливості програми. Програма розвиває перспективи підготовки фахівців з економіки. Навчання базується на основі принципу індивідуалізації навчальних планів. Студенти поєднують навчальну діяльність з активною участю у наукових дослідженнях, наукових семінарах, конференціях, публікаціями у наукових журналах і збірниках наукових праць.

Уміння працювати зі спеціалізованими комп’ютерними програмами для підрахунку й аналізу даних, серед яких: «1С-Підприємство», MS PROJECT, MS EXCEL, MS ACCESS. Інноваційні методи освітнього процесу.

Програма викладається українською мовою.

Наявність акредитації. Акредитовано 16.06.2018 р. за IІ (другим) рівнем ‑ бакалавр. Протокол №121 (Наказ МОН України від 21.06.2016 р. №79-А). Сертифікат Серія НД-IІ № 2479789. Термін дії сертифіката – до 01.07.2026 р.