Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Магістр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 075 Маркетинг
Факультет/Інститут: ННІ економіки та бізнес-освіти
Кваліфікація: магістр маркетингу

Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Мета освітньої програми. Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у сфері маркетингу, які володіють інноваційним способом мислення, відповідними компетентностями, необхідними для ефективного управління маркетинговою діяльністю, що сприяють соціальній мобільності, стійкості на ринку праці; здатні легко адаптуватися до нових видів і форм зайнятості в економіці в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та глобалізації світу та вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання.

Працевлаштування. Працевлаштування  на  підприємствах  будь-якої  організаційно-правової  працевлаштування  форми  (комерційні,  некомерційні,

державні,  муніципальні),  у  яких  випускники  працюють  як директор  з  маркетингу;  керівник  служби  маркетингу; комерційний   директор; керівник підрозділів збуту, постачання та  логістики;  керівник підрозділу  з маркетингових  досліджень; маркетолог-аналітик;  керівник  проектів  та  програм  у  сфері матеріального  (нематеріального)  виробництва;  професіонал  у сфері  маркетингу,  ефективності  господарської  діяльності, раціоналізації  виробництва,  інтелектуальної  власності  та інноваційної діяльності;  викладач економічних дисциплін.

Подальше навчання. Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Академічна мобільність. Освітня програма надає можливість академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща, Португалія.

Наявність акредитації. Сертифікат про акредитацію Серія УД № 24002075. Термін дії сертифіката до 01 липня 2023 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 20 лютого 2018 р. протокол № 128 (наказ МОН України від 27.02.2018 р. № 204)

 

x