Освітня програма впроваджена в дію з 2016 року.

Мета освітньої програми – підготовка висококваліфікованих спеціалістів для освітніх закладів, здатних організовувати процес вивчення інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій за умов реформування середньої та вищої освіти, ефективно й доцільно використовувати новітні інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі та управлінні закладами освіти, розробляти та вдосконалювати програмне й інформаційне забезпечення навчального призначення, готових до подальшого саморозвитку та професійного зростання.

Придатність випускників до працевлаштування:

Бакалавр зі спеціальності 014.09 «Середня освіта (Інформатика)» може залучатись до таких видів економічної діяльності (за «Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010»):

85.31 Загальна середня освіта 

 • Сфера працевлаштування – заклади загальної середньої освіти; заклади позашкільної освіти учнівської молоді; заклади спеціалізованої освіти.
 • Вчитель навчальних предметів і курсів за вибором освітньої галузі «Інформатика» в базовій школі.
 • Надання освіти, що є фундаментом для навчання та розвитку людини протягом усього її життя та надає їй можливість у подальшому продовжувати освіту.
 • Предметна спеціалізація на цьому ступені часто впливає на досвід, який здобувається в процесі навчання. Такі програми розраховані на те, щоб підготувати учнів отримувати технічну освіту або до вступу у вищий навчальний заклад без необхідності вибору певної спеціалізації.

62.01 Комп’ютерне програмування

 • Розробка стандартного програмного забезпечення: створення, випуск і реалізація (продаж, прокат та (або) надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм.
 • Розробка індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів.
 • Розробка програмного забезпечення та надання відповідних консультацій.

62.02 Консультування з питань інформатизації

 • Надання послуг з системного аналізу, програмування і супроводу, а також спеціалізованих послуг у сфері інформатизації, що не належать до інших груп.

62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням

 • Надання консультацій стосовно типу і конфігурації комп’ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів і пошук найоптимальніших рішень.

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем

 • Надання консультацій з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп’ютерних систем.

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на web-вузлах і пов’язана з ними діяльність

 • Розробка web-сторінок.
 • Обробка даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення.
 • Повна обробка, підготовка та введення даних.
 • Експлуатація на довготривалій основі комп’ютерної техніки, що належить іншим користувачам; надання місця у web-мережі.
 • Надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом їх вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних).
 • Публікація будь-якої інформації в Інтернеті.
 • Створення баз даних в оперативному режимі оn-line.
 • Створення в оперативному режимі каталогів, адресних списків тощо.
 • Пошук у web-мережі.

63.12 Web-портали

 • діяльність, пов’язана з порталами.

Бакалавр зі спеціальності 014.09 «Середня освіта (Інформатика)» може обіймати такі посади (згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010):

 • 2310.2 Асистент
 • 2320 Вчитель середнього навчально-виховного закладу
 • 234 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів 
 • 235 Інші професіонали в галузі навчання 
 • 2351 Професіонали в галузі методів навчання 
 • 2359 Інші професіонали в галузі навчання 
 • 2131 Технік з адміністрування комп’ютерних систем
 • 2131.2 Адміністратор бази даних
 • 2131.2 Адміністратор системи
 • 3121.2 Фахівець з інформаційних технологій
 • 3121.2 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 •  3121.2 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм

Подальше навчання: можливість навчатися за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти за цією галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра), суміжною чи перехресною.