Рік впровадження ОП - 2016 р.

Мета освітньої програми: формування у здобувачів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі з організації освітнього процесу, що зумовлені закономірностями й особливостями сучасної теорії і методики навчання (за спеціальністю Середня освіта (Фізика)), які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Придатність до працевлаштування

Сфера працевлаштування – загальноосвітні навчальні заклади ІІ ступеня (базова школа).

Професійна назва робіт: 33 фахівець в галузі освіти.

Первинна посада: 2320 вчитель середнього навчального закладу.

Продовження освіти . Продовження навчання на другому рівні вищої освіти. Набуття кваліфікації за іншими предметними спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.

Допуск до професії – наявність академічної і професійної кваліфікації, підтверджена документом про вищу освіту.

Освітньо-професійна програма має прикладну орієнтацію. Програма ґрунтується на сучасних наукових знаннях у галузі природничих наук, спрямована на розуміння сучасної природничо-наукової картини світу та методології природничо-наукового пізнання, формування готовності фахівця до здійснення професійного самовдосконалення впродовж життя. Передбачає підготовку до виконання функціональних обов’язків учителів фізики у закладах середньої освіти, організаторів гуртків в закладах додаткової освіти.

Акцент програми робиться на фізико-математичних та педагогічних дисциплінах, які забезпечують фундаментальну підготовку вчителя фізики. Увагу програми приділено фаховій підготовці, яка спрямована на формування загальних та професійних компетентностей фахівця з фізики, здатного ефективно вирішувати виробничі завдання з опорою на теоретичні знання та практичні вміння, які формуються під час аудиторного навчання та практичної підготовки до освітньої діяльності.