Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Магістр
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет/Інститут: ННІ економіки та бізнес-освіти
Кваліфікація: магістр менеджменту

Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 2 від 30.08.2016 р.), введена в дію 01.09.2016 р.

Мета освітньої програми. Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Працевлаштування. Працевлаштування на посадах на підприємствах, установах, організаціях будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) на посадах професіонала з фінансово-економічної безпеки; провідного фахівця з фінансово-економічної безпеки, організації майнової та особистої безпеки; аналітика з питань фінансово-економічної безпеки; менеджера підрозділу з безпеки підприємств, установ та організацій; менеджера з антикризового управління; відповідального працівника банку (фінансової установи); професіонала з корпоративного управління; консультанта з економічних питань.

Подальше навчання. Можливість навчання за програмою третього рівня за цією галуззю знань або суміжною – освітньо-наукові програми вищої освіти (що узгоджуються з отриманим диплома магістра) за освітньо-науковим ступенем «Доктор філософії».

Академічна мобільність. Освітня програма надає можливість академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща.

Наявність акредитації. Сертифікат про акредитацію Серія НД № 2489169. Термін дії сертифіката до 01 липня 2020 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 31 березня 2015 р. протокол № 115 (наказ МОН України від 14.04.2015 р. № 553л).