Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Магістр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет/Інститут: ННІ економіки та бізнес-освіти
Кваліфікація: магістр менеджменту

Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 16 від 27.04.2021 р.), введена в дію 01.09.2021 р. наказом ректора №597 о/д від 12.05.2021 р.

Мета освітньої програми. Підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринку праці фахівців для підприємств, установ та організацій будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), здатних ідентифікувати та вирішувати складні задачі і проблеми у сфері управління фінансовоекономічною безпекою або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог; утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей у них, що засновуються на класичній тріаді: навчання-дослідження-громадське служіння.

Працевлаштування. Працевлаштування на посадах на підприємствах, установах, організаціях будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) на посадах професіонала з фінансово-економічної безпеки; провідного фахівця з фінансово-економічної безпеки, організації майнової та особистої безпеки; аналітика з питань фінансово-економічної безпеки; менеджера підрозділу з безпеки підприємств, установ та організацій; менеджера з антикризового управління; відповідального працівника банку (фінансової установи); професіонала з корпоративного управління; консультанта з економічних питань.

Відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 (від 18.07.2020 року №1547) професіонали, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою «Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою», можуть обіймати такі посади: (14) менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів на посадах професіонала з фінансово-економічної безпеки; (146) менеджери (управителі) у фінансовій діяльності; (149) менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності; (1499) менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності не віднесені до інших угрупувань; (1210) керівники підприємств, установ та організацій.

Подальше навчання. Можливість навчатися за програмою третього (освітньо-наукового) рівня за цією галуззю знань або суміжною, який відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій, – освітньо-наукові програми вищої освіти (що узгоджуються з отриманим дипломом магістра) за освітньо-науковим ступенем «Доктор філософії».

Особливості програми. Виконується в активному дослідницькому середовищі, є мобільною за програмою «Подвійний диплом».

Наявність акредитації. Сертифікат про акредитацію № 998 від 18 грудня 2020р. Термін дії сертифіката до 01 липня 2026 р.

 

 

x