Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Магістр
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет/Інститут: ННІ економіки та бізнес-освіти
Кваліфікація: магістр менеджменту

Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Мета освітньої програми.  Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Працевлаштування. Менеджер професіонал з бізнес-адміністрування. Фахівець-аналітик з дослідження ринку. Керівник підприємства, установи і організації. Працівник органів державного управління, державної фінансової служби. Консультант з питань розвитку та управління бізнес-структурами різних рівнів. Керівник у сфері державного управління та місцевого самоврядування, та усіх ланок управління на підприємствах різних форм власності. Викладач економічних дисциплін.

Подальше навчання. Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Академічна мобільність. Освітня програма надає можливість академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща, Португалія.

Наявність акредитації. Очікується акредитація