Міністерство освіти і науки України, задекларувавши п’ять років тому курс на інтеграцію вітчизняної науки до світового наукового простору, змістило вектор розвитку закладів вищої освіти в напрямі активізації науково-дослідної роботи. Саме тому професорсько-викладацький колектив Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти найбільш пріоритетним напрямом діяльності вважає науковий. Системно реалізує свій потенціал, успішно виконуючи 5 актуальних НДР: «Теоретичні та методичні основи інтелектуалізації як інноваційної складової економічного розвитку регіонів» (керівник – професор О. Чирва), «Організаційно-економічні засади управління інноваційним розвитком національного господарства: маркетинговий та інтеграційний аспекти» (керівник – доцент С. Подзігун), «Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери» (керівник – доцент М. Слатвінський), «Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації економіки України» (керівник – доцент О. Кірдан) та «Теоретичні та практичні аспекти розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні» (керівник – доцент І. Поворознюк).

Виконання НДР, крім публікації результатів досліджень у монографіях, фахових виданнях та впровадження їх у виробництво, участі у наукових конференціях, стажуваннях, ставить перед виконавцями ще одну, ключову вимогу – публікацію у виданнях, що індексовані Scopus та Web of Science Core Collection. Крім цього, чинними нормативними актами Міністерства освіти і науки України ставиться вимога щодо наявності таких публікацій у науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, зокрема у претендентів на   звань доцента, професора та старшого наукового дослідника; у здобувачів наукових ступенів доктора наук і доктора філософії, а також членів спеціалізованих учених рад (з 1 січня 2021 р.); у членів редакційних колегій фахових видань України; відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності; під час державної атестації закладу вищої освіти в частині провадження ним наукової (науково-технічної) діяльності; згідно з критеріями надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу тощо.

Науково-педагогічний колектив Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти розпочав свій шлях у наукометрію з 2015 року і вже через три роки мав перші здобутки. 7 листопада 2018 року науковому журналу «Економічні горизонти» було присвоєно категорію «Б» з економічних наук і внесено до Переліку наукових фахових видань України. Нині журнал реферується та індексується ERIH PLUS, Crossref, BASE, Open AIRE, World Cat, Dimensions тощо. Починаючи з 2018 року вчене звання доцента за новими вимогами одержало 9 кандидатів наук, ще п’ять – планують одержати в найближчій перспективі.

Варто особливо відзначити наукометричний доробок колективу ННІ економіки та бізнес-освіти. Переважна більшість науково-педагогічних працівників інституту, а саме 30 осіб, є одноосібними авторами або співавторами 48 статей (24 індексовано Scopus, ще 24 –Emerging Sources Citation Index, Web of Scienc Core Collection), а це – четверта частина всіх індексованих праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, опублікованих упродовж 2015-2020 років. Професор О. Чирва, доценти П. Курмаєв, С. Подзігун, М. Слатвінський, Н. Білошкурська, М. Білошкурський, І. Бондарук, О. Вінницька, О. Дем’янишина, Ю. Мельничук, Г. Чирва, Л. Чвертко мають три і більше публікацій, у тому числі цитованих.

Напередодні Дня науки хотілося б подякувати колегам, які зробили вагомий внесок у науковий імідж університету і не спиняються на досягнутому! Одного разу ви почули заклик Міністерства освіти й науки України і розпочали свій впевнений, але складний поступ у висококонкурентному світі наукометрії: виконували вимогливі вказівки журналів, пройшли через принципове рецензування, іноді відмови, довгі очікування рекомендацій до друку та індексації своїх публікації. Впевнена, що в недалекому майбутньому, за безпосередньої підтримки ректорату, весь наш колектив займе гідне місце у міжнародному наукометричному просторі.

Ольга Чирва,
доктор економічних наук, професор

Прес-центр УДПУ