Відповідно до наказу МОН України №705-л від 15.05.2018 р. з 4 червня 2018 року на факультеті української філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини працює експертна комісія з метою первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми Культурологія (Українознавство) зі спеціальності 034 Культурологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

У складі комісії працюють: Герчанівська Поліна Евальдівна – завідувач кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор культурології, професор та Дмитренко Микола Костянтинович – провідний науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор філологічних наук, професор.

Знайомство комісії з університетом розпочалося з проведення екскурсії навчальними корпусами УДПУ. Експерти познайомилися з ректором університету, доктором педагогічних наук, професором Олександром Безлюдним, який побажав їм плідної та продуктивної роботи.

У супроводі декана факультету української філології, доктора педагогічних наук, професора Валентини Коваль, т.в.о. завідувача кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання, кандидата педагогічних наук, доцента Оксани Циганок експертна комісія продовжила роботу щодо розгляду поданої акредитаційної справи та проведення на місці експертного оцінювання відповідності освітньої діяльності УДПУ вимогам щодо підготовки магістрів зі спеціальності 034 Культурологія (Українознавство). Членам комісії було надано всі необхідні матеріали, документи, угоди, навчально-методичні комплекси, які підтверджують якісну та ефективну підготовку фахівців відповідної освітньої програми.

Експерти ознайомилися з роботою науково-дослідної лабораторії «Підготовка студентів-філологів до українознавчої роботи в загальноосвітній школі», науково-методичного центру «Дослідження народної вишивки Східного Поділля», науково-методичного центру художньо-педагогічної творчості імені Степана Павленка.

Прес-центр УДПУ