Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини виробив чітку стратегію щодо розроблення та впровадження дієвих технологій соціального захисту здобувачів вищої освіти. Дане питання постійно перебуває під пильним контролем ректорату, обговорюється на засіданнях вченої ради, засіданнях кафедр.

Керуючись у роботі нормативними документами, що направлені на соціальний захист всіх без винятку членів суспільства, Університет достатньо високу увагу приділив цьому питанню у власних нормативних документах.

Так, у Статуті УДПУ підкреслюється роль студентського самоврядування у захисті прав та інтересів здобувачів; серед основних принципів реалізації Концепції освітньої діяльності виокремлюються студентоцентрованість та корпоративне партнерство, забезпечення доступу до освітніх програм Університету людей з особливими освітніми потребами; а створення умов для здобуття якісної освіти особами з інвалідністю, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування є одним з основних шляхів і способів реалізації Концепції.

Перспективність таких підходів декларується і Стратегією розвитку УДПУ на 2021-2025 рр., відповідно до якої передбачається конструктивна співпраця адміністрації із студрадою у напрямі стимулювання участі студентського самоврядування в обговоренні та вирішенні питань удосконалення стипендіального забезпечення, соціального захисту студентів, підтримка та соціально-психологічний супровід незахищених категорій студентської молоді (сиріт, осіб з інвалідністю, учасників АТО/ООС та їх дітей та ін.).

Стратегічним є упровадження нової моделі фінансової політики університету та соціального захисту учасників освітнього процесу, зокрема фіксація у Колективному договорі пакету соціальних гарантій працівникам університету та здобувачам освіти, забезпечення належних умов проживання та побуту здобувачів вищої освіти у гуртожитках шляхом реконструкції та матеріально-технічного обладнання; подальша адаптація навчальних корпусів для людей з особливими потребами шляхом створення умов для їхнього безперешкодного пересування та ін.

Станом на 09.09.2021 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини навчається 696 студентів пільгових категорій (на денній та заочній формах навчання), 324 студенти отримують соціальну стипендію. Серед них – діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності; особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності; особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; внутрішньо переміщені особи, діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей); діти із малозабезпечених родин, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; діти шахтарів та інші.

Соціальне забезпечення зазначених пільговиків реалізується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти».

Реалізація прав та соціальних гарантій студентів, особливо пільгових категорій, супроводжується профкомом Університету, а саме: реалізація права на навчання на місцях державного замовлення;

поселення у гуртожитки та оплата за проживання (першочерговість для студентів-пільговиків, безоплатність проживання чи оплата на пільгових умовах); виконання законодавчо встановлених виплат та компенсацій студентам, які віднесенні до категорії дітей-сиріт та осіб з їх числа. Наприклад, допомога на харчування, на придбання одягу, взуття, щорічна матеріальна допомога та ін..

Колективним договором передбачено отримання матеріальної допомоги для студентів у зв’язку із лікуванням, скрутним матеріальним становищем із бюджету профспілки. Також студенти отримують матеріальну допомогу на поховання близьких родичів. У 2020 році внесено зміни до колективного договору, що стосувалися збільшення розміру таких виплат.

Здобувачі вищої освіти отримують консультаційну допомогу від юридичної служби та профкому університету, зокрема в порядку відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти тощо; з житлових питань: житлові права та обов’язки мешканців гуртожитків, порядок надання житлової площі, плата за користування нею, виселення з гуртожитку тощо.

В університеті, відповідно до вимог Колективного договору, кожного року виділяються кошти для поповнення бібліотечного фонду новими книгами, посібниками, фаховими журналами, здійснено передплату на періодичні видання.

За кошти профспілкової організації діти шкільного віку членів профспілки, і здобувачів у тому числі, отримують новорічні подарунки.

Для усіх здобувачів вищої освіти передбачено компенсацію з бюджету профкому за санаторно-курортне лікування.

В університеті регулярно та своєчасно здійснюються виплати академічних та соціальних стипендій. Бюджетні асигнування загального фонду Державного бюджету спрямовуються переважно на першочергове забезпечення видатків захищених статей, серед яких – стипендії здобувачам вищої освіти, харчування дітей-сиріт, придбання предметів гардеробу дітям-сиротам. У 2020 році для виплати допомоги на харчування студентам - сиротам використані кошти в сумі 3 млн. 539 тис. 207 грн., придбання навчальної літератури використано 1 млн. 47 тис. 840 грн., виплачена матеріальна допомога при працевлаштуванні 11 студентам-випускникам, які мають статус дітей-сиріт та статус дітей, позбавлених батьківського піклування на суму 201тис.576 грн., кошти на одяг - 100 тис. 249 грн. Дванадцять студентів-випускників отримали адресну грошову допомогу при працевлаштуванні за педагогічною спеціальністю, загальна сума виплат становить 126 тис. 120 грн.

В Університеті постійно зростає чисельність студентів з особливими потребами, тому адміністрація спрямовує свою діяльність на розв’язанні проблем навчання і соціального розвитку таких осіб на основі принципу «від рівних прав до рівних можливостей». Так, для успішної соціалізації та самореалізації молоді з особливими освітніми потребами створюються належні умови та розробляються дієві технології з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, що також є складовими соціального захисту.

З метою створення інклюзивного середовища в університеті значну увагу приділяють забезпеченню реалізації вимог щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення: відповідно до вимог будівельних норм та стандартів облаштовано пандуси в усіх навчальних корпусах, спеціалізовані санітарно-гігієнічні кімнати, закуплено парти для студентів-візочників; придбано таблички шрифтом Брайля з назвою кожного факультету/інституту, кафедри, структурних підрозділів університету; закуплено абетки шрифтом Брайля для студентів - майбутніх психологів, соціальних працівників, педагогів, які готові працювати в умовах інклюзивної освіти; у читальних залах та комп’ютерних класах облаштовано клавіатури до комп’ютерів шрифтом Брайля для студентів з порушенням зору; придбано географічні карти Європи шрифтом Брайля; у гуртожитках облаштовано кімнати для студентів з інвалідністю та пандуси.

Для забезпечення розвитку інклюзивної освітньої політики в університеті функціонують «Науково-дослідна лабораторія інклюзивної педагогіки» і кабінет фізичної реабілітації (факультет дошкільної та спеціальної освіти) та «Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів»» (факультет соціальної та психологічної освіти).

Центром «Без бар'єрів» проведено анонімне опитування на виявлення потреб та запитів серед студентства УДПУ, яке показало такі результати. Так, серед осіб з інвалідністю 14.3% оцінюють своє здоров’я як відмінне, 42,9% - добре, 37,1% - задовільне та 5,7% як незадовільне. Той факт, що майже 60% респондентів з інвалідністю позитивно оцінили стан свого здоров’я, може засвідчити достатньо високий рівень створених в університеті умов та можливостей для осіб з інвалідністю для задоволення їхніх потреб і реалізації здібностей, тобто вони не відчували труднощів з огляду на свою особливість.

За результатами якісного аналізу відповідей здобувачів, встановлено, що серед організаційних та побутових труднощів переважають проблеми адаптації, комунікації з одногрупниками та викладачами, а також недостатня архітектурна доступність до аудиторій на поверхах та ін..

Щодо доступності, то варто зазначити, що в університеті на разі завершуються роботи з виділення коштів та документального оформлення реалізації проекту реконструкції навчального корпусу №3 з встановленням ліфта для маломобільних осіб, придбання крісельних підйомників на сходові клітки корпусів №1 та №2, гуртожитку №2.

Проблеми комунікації та особистісного розвитку допомагає вирішити практичний психолог університету.

Здобувачі освіти з дітьми можуть скористатися послугами Регіонального центру розвитку дитини «Дивосвіт» і під час вступної кампанії, і у процесі здобуття освіти.

Університет співпрацює із закладами соціальної сфери Уманщини та Черкащини загалом. Так, завдяки співпраці з Черкаською МСЕК є можливість консультативної допомоги у оформленні необхідних документів особам з інвалідністю; ресурси Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради (послуги реабілітаційного центру) доступні для студентів Університету (не лише з Умані та Уманського району), співпраця з Асоціацією «Інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні» сприяє розвитку інклюзивного туризму, участі здобувачів освіти у реалізації грантових проектів (н-д.: 3D-карта Черкащини).

Слід зазначити, що всі структурні підрозділи університету, посадові особи та ректорат виробили чітку стратегію взаємодії щодо соціального забезпечення здобувачів освіти, яка реалізується через забезпечення права на навчання на місцях державного бюджету; вчасну і повну виплату соціальних та академічних стипендій; реалізацію пільг та соціальних гарантій; створення умов доступності для маломобільних груп; соціальну та консультативну підтримку здобувачів вищої освіти; функціонування спеціальностворених структурних підрозділів для забезпечення інклюзивного освітнього середовища в Університеті; налагодження співпраці із закладами соціальної сфери регіону та громадськими організаціями інклюзивної спрямованості.

Прес-центр УДПУ