Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини відповідно до Закону України «Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (наказ № 308 о/д від 20.04.2018)

 

Кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі:

доцент – 1 ст.

 

Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості:

доцент – 2 ст. (1 ст. – дисципліна «Методика виховної роботи»; 1 ст. – дисципліна «Основи педагогічної творчості»).

 

Кафедра теорії і методики фізичного виховання:

доцент – 0,25 ст.

 

Кафедра музикознавства та вокально-хорових дисциплін:

доцент – 1 ст.;

старший викладач – 1 ст.

 

Кафедра інструментального виконавства:

доцент – 1 ст.

 

Кафедра образотворчого мистецтва:

доцент – 1 ст.

 

Кафедра психології:

старший викладач – 1 ст.

 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи:

доцент – 1 ст.

викладач – 1 ст.

 

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту:

доцент – 2 ст. (1 ст. – дисципліна «Основи наукових досліджень»; 1ст. – дисципліна  «Педагогіка»).

 

Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини:

завідувач кафедри;

доцент – 1 ст.;

старший викладач – 1 ст.

 

Кафедра спеціальної освіти:

викладач – 1 ст.

 

Кафедра фізики і астрономії та методики їх викладання:

доцент – 1 ст.

 

Кафедра вищої математики та методики навчання математики:

старший викладач – 1 ст.;

викладач – 1 ст.

 

Кафедра біології та методики її навчання:

доцент – 3 ст. (1 ст. – дисципліни «Систематика рослин», «Ботаніка»; 1 ст. – дисципліни «Мікологія», «Фенологія»; 1 ст. – дисципліни «Методика викладання курсу «Основи здоров’я»», «Методика навчання біології у вищій школі»;

старший викладач – 2 ст. (1 ст. – дисципліни «Біотехнологія та генна інженерія», «Фітопатологія»; 1 ст. – дисципліни «Методика навчання біології та природознавства», «Методологія біології»).

 

Кафедра географії та методики її навчання:

професор – 1 ст.;

викладач – 0,5 ст.

 

Кафедра хімії, екології та методики їх навчання:

доцент – 1 ст.

 

Кафедра професійної освіти та технологій за профілями:

завідувач кафедри;

професор – 1 ст.;

доцент – 1 ст.

 

Кафедра української мови та методики її навчання:

професор – 1 ст.;

доцент – 2 ст. (1 ст. – дисципліна «Історична граматика української мови»; 1 ст. – дисципліна «Вступ до мовознавства»).

 

Кафедра української літератури, українознавства та методики її навчання:

доцент – 3 ст. (1 ст. – дисципліна «Дитяча література»; 1 ст. – дисципліна «Історія української літератури»; 1 ст. – дисципліна «Українознавство»);

 

Кафедра англійської мови та методики її навчання:

доцент – 2,25 ст. (1 ст. та 0,25 ст. – дисципліна «Практикум усного та писемного мовлення»; 1 ст. – дисципліна «Практичний курс англійської мови»);

старший викладач – 1 ст.

 

Кафедра іноземних мов:

завідувач кафедри;

доцент – 4 ст. (1 ст. – дисципліна «Ділова іноземна мова (англійська)»;

3 ст. – дисципліна  «Іноземна мова (англійська)»).

 

Кафедра історії України:

доцент – 1 ст.;

викладач – 0,5 ст.

 

Кафедра всесвітньої історії та методик навчання:

завідувач кафедри;

доцент – 2 ст. (1 ст. – дисципліна «Історія слов’янських народів»; 1 ст. – дисципліна «Теорія та методика навчання суспільно-політичних дисциплін»).

 

Кафедра філософії та суспільних дисциплін:

професор – 0,5 ст.;

доцент – 1 ст.;

викладач – 0,25 ст.

 

Кафедра маркетингу, менеджменту та управління бізнесом:

завідувач кафедри;

старший викладач – 1 ст.

 

Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук:

доцент – 1 ст.

 

Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи:

професор – 1 ст.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, направляють нижченаведені документи поштою або подають особисто до відділу кадрів університету:

– заяву про участь у конкурсі, написану власноруч. Водночас, у заяві претендент повинен зазначити інформацію про те, що він ознайомлений з Положенням про проведення конкурсного відбору;

– особистий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію (для осіб, які не працюють в університеті);

– копію трудової книжки (для осіб, які не працюють в університеті), засвідчену нотаріально або у відділі кадрів;

– копію паспорта громадянина України (с. 1, 2, 3, 10, 11) та ідентифікаційного номера (для осіб, які не працюють в університеті);

– документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);

– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, (завірені нотаріально або відділом кадрів університету);

– список опублікованих наукових праць, підписаний кандидатом та вченим секретарем Університету, підпис якого засвідчується печаткою університету;

– згоду на обробку персональних даних;

– медичну довідку про стан здоров’я (для осіб, які не працюють в університеті);

– звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу за попередній період (для осіб, які працюють в університеті);

– програму (проект) розвитку кафедри (для кандидатів на посади завідувача кафедри);

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 (видана не пізніше 12 місяців до дати подання документів для участі у конкурсному відборі).

 

З Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затвердженого вченою радою університету 26.12.2017 року (протокол №5) та посадовими інструкціями науково-педагогічних працівників можна ознайомитися на офіційному веб-сайті університету www.udpu.edu.ua.

Документи приймаються по 21 травня 2018 року за адресою: вул. Садова 2,   м. Умань, Черкаська обл., 20300, відділ кадрів (каб. 20).

Прес-центр УДПУ