Науково-дослідна робота факультету дошкільної та спеціальної освіти є важливим напрямом освітнього процесу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та спрямовується на виконання таких пріоритетних напрямів:

  • розроблення, апробацію та впровадження інноваційних технологій навчального, виховного, розвиткового складників підготовки майбутніх фахівців дошкільної та спеціальної освіти, вдосконалення викладацької майстерності;
  • проведення системної науково-дослідницької роботи відповідно до наукових тем кафедр, лабораторій, центрів;
  • забезпечення індивідуальної наукової роботи відповідно до запитів студентів, аспірантів, здобувачів, науково-педагогічних працівників;
  • здійснення наукового керівництва проєктами та формування наукових шкіл факультету за рахунок проведення комплексних наукових досліджень;
  • сприяння науково-дослідній роботі та творчій діяльності студентів, аспірантів та молодих вчених, забезпечення системного підходу до підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу університету;
  • розробка наукових та методичних матеріалів відповідно до планів науково-дослідної роботи;
  • організація та участь студентів і викладачів у наукових заходах різного рівня, конкурсах, олімпіадах тощо, а також опублікування їх наукових праць у фахових вітчизняних, зарубіжних виданнях та у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Діяльність факультету забезпечують 3 кафедри: кафедра дошкільної освіти (завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор Кушнір В. М.), кафедра психології та педагогіки розвитку дитини (завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор Іщенко Л. В.), кафедра спеціальної та інклюзивної освіти (в.о. завідувача кафедри кандидат педагогічних наук, доцент Лемещук М. А.).

На факультеті функціонують науково-дослідна лабораторія «В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття»; Науково-дослідна лабораторія інклюзивної педагогіки; Науково-дослідна лабораторія «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті»; Науково-методичний центр психологічного та дидактичного супроводу НУШ; Регіональний центр розвитку дитини «Дивосвіт».

Науково-педагогічними працівниками факультету проводиться значна робота із розвитку фундаментальних досліджень, інтеграції наукових досліджень й освітньої діяльності, спільної науково-дослідної діяльності викладачів і здобувачів вищої освіти.

Традиційною стала організація Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, участь у яких беруть науково-педагогічні працівники наукових установ, закладів освіти, спеціальних та реабілітаційних закладів.

Упродовж останніх років відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата (Бегас Л. Д., Дудник Н. А., Лемещук М. А., Кравчук Н. П., Рябошапка О. В., Бевзюк М. С.) та доктора наук (Демченко І. І., Кушнір В. М., Іщенко Л. В., Гаврилюк С. М., Семчук С. І., Малишевська І. А.).

За результатами звітів про наукову роботу факультету дошкільної та спеціальної освіти за останні роки викладачами кафедри опубліковано близько 10 монографії, 50 навчально-методичних посібники, 70 статей у фахових виданнях України, 50 статей у закордонних виданнях, 60 статей в інших виданнях, 100 тез у збірниках матеріалів міжнародних конференцій, 300 тез у збірниках матеріалів вітчизняних конференцій, 30 статей у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science. З усіма виданнями можна ознайомитись на платформі Репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та на сайті  Google Академія.

На факультеті працюють наукові студентські гуртки та проблемні групи. Здобувачі-науковці проводять експериментальні дослідження з актуальних питань дошкільної педагогіки та психології, логопедії та спеціальної психології, публікують свої матеріали у фахових виданнях, збірниках університету, виступають з доповідями на конференціях, беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт. Зокрема, студентка IV курсу ОС «бакалавр» Семенчук І.Б. (наук. керівник к.б.н., доцент Голуб Н.П.) посіла ІІІ місце у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі знань «Спеціальна освіта (за нозологіями)» (Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, березень 2019 р.).

Студентка І курсу ОС «магістр» Кислинська І. Ф. (наук. керівник д.п.н., професор Іщенко Л. В.) посіла ІІ місце у ІІ етап Всеукраїнської студентської наукової роботи зі спеціальності «Дошкільна освіта» (Бердянський національний університет, травень 2019 р.).

Студентка І курсу ОС «магістр» Котельнікова В.В. (наук. керівник к.п.н., доцент Бабій І. В.) посіла ІІІ місце у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі знань «Спеціальна освіта (за нозологіями) (Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, березень 2020 р.).

Студентка ІІІ курсу ОС «бакалавр» Д. Бурлик  (наук. керівник д.п.н., професор Кушнір В. М.) посіла ІІІ місце у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі знань «Дошкільна освіта» (Бердянський державний педагогічний університет, квітень 2020 р.).

Факультет дошкільної  та спеціальної освіти має досвід плідної співпраці з науковими та освітніми інституціями як України, так і зарубіжжя: Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України, Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова, Харківським національним університетом імені Г.С.Сковороди, Мелітопольским державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького, Миколаївським національним університетом імені В.О.Сухомлинського, ГУО «Гродненський обласний інститут розвитку освіти» (Білорусь). Відповідно до умов угод про діяльність та партнерство проводяться спільні науково-пошукові, консультаційні, просвітницькі та інформаційні заходи. Факультет постійно підтримує тісні зв’язки із закладами освіти, що дає змогу підвищувати кваліфікацію майбутніх фахівців у галузі дошкільної та спеціальної освіти, обмінюватися сучасним науково-методичним і практичним досвідом.

Ірина Демченко,    доктор педагогічних наук,
професор кафедри спеціальної освіти,
декан факультету дошкільної та спеціальної освіти

Прес-центр УДПУ