Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та введена в дію 01.09.2022 р. наказом ректора №608 о/д від 09.05.2022 р.

Мета освітньої програми. Підготовка висококваліфікованих професіоналів, які володіють професійно особистісними якостями і здатні на засадах нової філософії освіти здійснювати діагностичну, корекційно-освітню, консультативну, дослідницьку, проєктну, організаційно-управлінську, інформаційно-просвітницьку діяльність у закладах дошкільної, загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням, спеціальних та реабілітаційних закладах освіти та у роботі із особами з особливими освітніми потребами, професійно застосовувати на практиці фундаментальні знання з теорії та практики організації освітнього процесу.

Працевлаштування. Відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 (від 18.07.2020 року №1547) професіонали, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта можуть обіймати такі первинні посади: Код КП 2340 Вчитель з корекційної освіти, Код КП 2340 Вчитель-логопед, Код КП 2340 Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю.

Особливості програми. Освітньо-професійна програма реалізується в динамічному професійно-орієнтованому, інформаційно насиченому освітньому середовищі з акцентом на формування практично-професійних компетенцій здобувачів вищої освіти на базі закладів освіти, зокрема навчально-реабілітаційних центрів, інклюзивно-ресурсних центрів, центру сімейно-центрованих практик, логопедичного центру «Щебетун», центру обдарованої дитини «Вундеркінд», центру розвитку дитини «Дивосвіт».