Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 1 від 29.08.2017 р.), введена в дію 01.09.2019 р. наказом ректора № 649 о/д від 30.08.2019 р.

Мета освітньої програми. Метою освітньо-професійної програми є підготовка висококваліфікованих фахівців ступеня молодший бакалавр із широким доступом до працевлаштування. Формування інтегральних, загальних та фахових компетентностей для успішної професійної діяльності у галузі економіки і подальшого навчання.

Працевлаштування. Молодший бакалавр підготовлений до роботи в галузях економіки відповідно до класифікатора видів економічної діяльності.

Особливості програми.Програма розвиває перспективи підготовки фахівців з економіки, враховуючи особливості функціонування підприємств різних форм власності. Навчання базується на основі принципу індивідуалізації навчальних планів та уміння працювати зі спеціалізованими комп’ютерними програмами для підрахунку й аналізу даних, серед яких: «1С-Підприємство», MS PROJECT, MS EXCEL, MS ACCESS. Інноваційні методи освітнього процесу.

Програма викладається українською мовою.