Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та введена в дію 01.09.2022 р. наказом ректора №608 о/д від 09.05.2022 р.

Мета освітньої програми. Забезпечення підготовки компетентного фахівця,  який володіє основними знаннями, а також базовими й професійними компетентностями, здатного вирішувати завдання навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення.

Працевлаштування. Випускник придатний до працевлаштування на посади у відповідності до Національного класифікатора професій ДК 003:2010: асистент вчителя-логопеда.

Особливості програми. Програма спрямована на підготовку фахівців спеціальної освіти, розвиток загальних і фахових компетенцій у ході навчальної та виробничої педагогічних практик і науково-дослідної підготовки (виконання курсової роботи). В освітньому процесі використовуються інноваційні психолого-педагогічні технології, реалізується системний підхід у формуванні змісту профільно-зорієнтованих навчальних дисциплін.