Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 4 від 24.09.2020 р.), введена в дію 01.10.2020 р. наказом ректора № 1145 від 30.09.2020 р.

Мета освітньої програми. Створити освітнє середовище здобувачу другого рівня вищої освіти для формування загальних і професійних компетентностей у галузі знань географії, методики навчання географічних дисциплін, що дозволять йому отримати можливість вільного доступу до працевлаштування у педагогічних закладах профільної середньої освіти академічного і професійного спрямування, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, а також для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої педагогічної освіти.

Працевлаштування. Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 фахівці, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Географія)», можуть обіймати такі посади:

232 Викладачі середніх навчальних закладів

2320 Викладачі середніх навчальних закладів

235 Інші професіонали в галузі навчання

2351 Професіонали в галузі методів навчання

2359 Інші професіонали в галузі навчання

2320 Викладач професійно-технічного навчального закладу

2320 Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

2320 Методист заочних шкіл і відділень

2331 Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

2351.2 Викладач (методи навчання)

2351.2 Вихователь-методист

Особливості програми. Освітньо-професійна програма виконується в активному освітньому середовищі, вона передбачає проходження студентами навчальної практики з географії та виробничої (педагогічної) практики; виконання прикладних робіт з фізичної географії, соціально-економічної географії та психолого-педагогічних дисциплін.

Академічна мобільність. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти передбачає їхню участь в освітньому процесі Університету та партнерських закладів освіти, проходження навчальної або виробничої практики, проведення наукових досліджень із можливістю перезарахування в установленому порядку опанованих навчальних дисциплін, практик тощо.