Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 1 від 29.08.2017 р.), введена в дію 01.09.2017 р. наказом ректора № 1762 від 31.08.2017 р.

Мета освітньої програми. Забезпечити підготовку компетентного фахівця, здатного реалізувати наукову і освітню діяльність на посаді історика, викладача історії та фахівця з історичного туризмознавства.

Працевлаштування. Випускники придатні займати посади історика-дослідника, консультанта з питань історії, молодшого наукового співробітника в галузі історії, викладача історії ЗВО, вчителя історії у загальноосвітніх навчальних закладах, працівника громадсько-суспільних установ, органів державної влади та місцевого самоврядування, мас-медіа, туризму та екскурсійної діяльності.

Особливості програми. Особливістю програми є міждисциплінарна підготовка фахівців, що володіють науковим інструментарієм для теоретичних досліджень та практичної діяльності з історії та історичного туризмознавства. Акцентовано інтердисиплінарний зміст магістерської програми, в якому передбачено запровадження оригінальних курсів вивчення публічної та усної історії, історичного та музейного туризму, етнотуризму та екскурсології у поєднанні з базовими дисциплінами (філософія історії, методологія історичних досліджень).

Академічна мобільність. Освітня програма надає можливість академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща.

Наявність акредитації. Сертифікат про акредитацію Серія НД-IV № 2479788. Термін дії сертифіката до 1 липня 2026 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 16 червня 2016 р. протокол № 121 (наказ МОН України від 21.06.2016 р. № 79-А)