Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 1 від 30.08.2018 р.), введена в дію 01.09.2018 р. наказом ректора № 623 від 31.08.2018 р.

Мета освітньої програми. Забезпечити підготовку компетентного фахівця, здатного реалізувати наукову освітню діяльність на посаді історика, вчителя історії та фахівця з історичного туризмознавства.

Працевлаштування. Посади історика-дослідника, консультанта з питань історії; молодшого наукового співробітника в галузі історії; вчителя історії у загальноосвітніх навчальних закладах, працівника наукових та громадсько-суспільних установ, органів державної влади і місцевого самоврядування, мас-медіа, туризму та екскурсії.

Особливості програми. Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців, що володіють науковим інструментарієм для теоретичних, експериментальних досліджень та практичної діяльності з історії і археології та історичного туризмознавства. Програма розвиває перспективи як європейської, так і світової історії, глибокі знання і критичний підхід до національної та регіональної історіографії.

Академічна мобільність. Під час навчання студенти беруть участь у програмах академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща.

Наявність акредитації. Сертифікат про акредитацію Серія НД-IV № 2479788. Термін дії сертифіката до 1 липня 2026 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 16 червня 2016 р. протокол № 121 (наказ МОН України від 21.06.2016 р. № 79-А)