Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 1 від 30.08.2018 р.), введена в дію 01.09.2018 р. наказом ректора № 623 від 31.08.2018 р.

Мета освітньої програми. Підготовка історика, вчителя історії й фахівця з європейських студій з глибокими фундаментальними знаннями, навичками міждисциплінарного історичного дослідження, конкурентоспроможного фахівця, здатного будувати свою діяльність на основі проектування, креативного та творчого підходу, партнерства у комунікації та забезпечувати зв'язок між історичною наукою і суспільною свідомістю у науковій та педагогічній діяльності.

Працевлаштування. Посади історика-дослідника, консультанта з питань історії, археології та європейських студій; молодшого наукового співробітника в галузі історії; вчителя історії в загальноосвітніх навчальних закладах, працівника наукових та громадсько-суспільних установ, органів державної влади і місцевого самоврядування, мас-медіа.

Особливості програми. Програма ґрунтується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сучасного розвитку історичної науки, орієнтує на актуальну спеціалізацію (європейські студії), в рамках якої можлива подальша професійна кар'єра. Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку, науковців, учителів історії, працівників державних установ та громадських організацій, ініціативних фахівців, здатних генерувати нові ідеї та знання на базі сучасних досягнень науки, готових до безперервного і актуального навчання.

Академічна мобільність. Під час навчання студенти беруть участь у програмах академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща.

Наявність акредитації. Сертифікат про акредитацію Серія НД-IV № 2479788. Термін дії сертифіката до 1 липня 2026 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 16 червня 2016 р. протокол № 121 (наказ МОН України від 21.06.2016 р. № 79-А)