Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 4 від 24.09.2020 р.), введена в дію 01.10.2020 р. наказом ректора № 1145 від 30.09.2020 р.

Мета освітньої програми. Створити освітнє середовище здобувачу другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобуття особою поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок за спеціальністю Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини), загальних засад методології професійної діяльності, загальних і фахових компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Працевлаштування. Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 фахівці, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини)», можуть обіймати такі посади:

2320 Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

2320 Методист заочних шкіл і відділень

2331 Вчитель закладу загальної середньої освіти

2351.2 Викладач (методи навчання)

2351.2 Вихователь-методист.

Особливості програми. Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка передбачає застосування сучасного змісту освіти, методик і технологій; формування здатності до спілкування іноземною мовою; партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу; управління освітнім процесом; організації здорового, безпечного, розвивального освітнього середовища; безперервного професійного розвитку.

Академічна мобільність. Академічна мобільність є одним із пріоритетних напрямів діяльності ЗВО, що передбачає участь здобувачів вищої освіти в освітньому процесі університету та партнерських закладів освіти, проходження навчальної або виробничої практики, проведення наукових досліджень із можливістю пере зарахування в установленому порядку опанованих навальних дисциплін, практик тощо.