Мета освітньої програми. Набуття фахової підготовки бакалавра спеціальної освіти, здатного вирішувати завдання навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення, володіти методикою корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Працевлаштування. Сфера працевлаштування – заклади дошкільної, загальної середньої освіти загального та спеціального призначення, заклади дошкільної, загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, навчально-реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні центри, заклади системи МОН, МОЗ, Міністерства соціальної політики для осіб з особливими освітніми потребами.

Особливості програми. Програма спрямована на підготовку фахівців спеціальної та інклюзивної освіти, розвиток загальних і фахових компетенцій у ході навчальної та виробничої педагогічних практик і науково-дослідної підготовки (виконання курсової і випускної кваліфікаційної роботи). В освітньому процесі використовуються інноваційні психолого-педагогічні технології, реалізується системний підхід у формуванні змісту профільно-зорієнтованих навчальних дисциплін.

Академічна мобільність. Під час навчання студенти беруть участь у програмах академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща.

Наявність акредитації. Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 16 червня 2016 р. протокол № 121 (наказ МОН України від 21.06.2016 № 79-А) з галузі знань (спеціальності) 01 Освіта/Педагогіка 016 Спеціальна освіта визнано акредитованим за рівнем бакалавр (Сертифікат серія НД № 2489123 від 7 липня 2017р.). Термін дії сертифіката до 1 липня 2026 р.