Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Магістр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка
Факультет/Інститут: ННІ економіки та бізнес-освіти
Кваліфікація: магістр з економіки, фахівець у галузі економіки

Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 1 від 29.08.2017 р.), введена в дію 01.09.2019 р. наказом ректора № 649 о/д від 30.08.2019 р.

Мета освітньої програми. Забезпечити підготовку висококваліфікованих професіоналів за спеціальністю 051 «Економіка», які володіють методологією наукової діяльності, мають сучасне економічне мислення, теоретичні знання і практичні навички та здатні вирішувати дослідницькі й прикладні завдання в сфері економіки з використанням сучасного математичного інструментарію та інформаційних технологій; забезпечити набуття студентами компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності.

Працевлаштування. Програма готує економістів, аналітиків, фахівців середніх та великих компаній, державних установ та корпорацій для: економічних служб підприємств, організацій, компаній; лінійних підрозділів підприємств, організацій, компаній; консалтингових структур; державних установ і громадських організацій; власного бізнесу.

Випускники можуть обіймати посади: економіст; економічний радник; директор з економіки; науковий співробітник (маркетинг, ефективність підприємства; науковий співробітник (економіка); менеджер (управитель) із зовнішньоекономічних зв’язків; керівник торгово-економічної місії; експерт з економічних питань; консультант з економічних питань; викладач вищого навчального закладу; викладач професійного навчально-виховного закладу; асистент.

Особливості програми. Програма розвиває перспективи підготовки фахівців з економіки. Навчання базується на основі принципу індивідуалізації навчальних планів. Студенти поєднують навчальну діяльність з активною участю у наукових дослідженнях, наукових семінарах, конференціях, публікаціями у наукових журналах і збірниках наукових праць.

Виконується в активному дослідницькому середовищі, є мобільною за програмою «Подвійний диплом».

Програма викладається українською мовою.

Наявність акредитації. Акредитовано 16.06.2018 р. за IV (четвертим) рівнем магістр. Протокол №121 (Наказ МОН України від 21.06.2016 р. №79-А). Сертифікат Серія НД-IV № 2479792. Термін дії сертифіката – до 01.07.2026 р.

 

x