Вартість підготовки одного здобувана в докторантурі за освітнім ступенем доктор наук за спеціальностями: освітні,
педагогічні науки; соціальна робота; менеджмент; психологія; професійна освіта (за спеціалізаціями) в розмірі 12 960,00 гри. (дванадцять тисяч дев’ятсот шістдесят гривень 00 копійок за 1 навчальний рік).