Вартість підготовки одного здобувана в докторантурі за освітнім ступенем доктор наук за спеціальностями: освітні,
педагогічні науки; соціальна робота; менеджмент; психологія; професійна освіта (за спеціалізаціями) в розмірі 14 040,00 гри. (чотирнадцять тисяч сорок гривень 00 копійок за 1 навчальний рік).